Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Cronologie » sec. XVIII » Displaying items by tag: giony
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445


1.Cât ti voi– Câte te iubes

Di cându iasti ieta
Dorlu di hoarâ ii greu
Pri acolo iu’s duţi armânlu
Si’i dat
di Dumnidza
De când e lumea lume
De sat mi’e dor mereu
Aşa sunt aromânii
Si’i dat de Dumnezeu

Refren - Refren
Cât ti voi cât ti voi
Lea hoara armâneascã
Armânii
pri iu as ducâ ei
Nu ari s’ti agarşeascã
Cât te vreau cât de vreau
Sat din armânime
Armâniii pe unde merg
Nu vor uita de tine

Ni’aduc
aminti daima
Di când eram la hoarâ
laptili di oaie
Era
prota mâcarii
Imi aduc aminte mereu

De când eram la sat

Că laptele de oaie

Era prima mâncare

 

Refren - Refren

Ni’aduc aminti daima
Di cand eram ma njic
Cadu taneam in casa
Oaia cu miel ciruc
Imi aduc aminte mereu

uit nimic nu pot
Ţineam in casã oaia
Cu miel bolnav cu tot


Refren -
Refren

Cu pârpodz
di lâna
Cu paltu
di şiac
Nu iara arcoari
Nici
tu chiro anghiţat

(Cu ciorapi de lână

Cu manta de postav

Nu ne era iarna frig

Nici pe vreme geroasă)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

Ioana, Vanghele Gogu - Cât ti voi, ”giony”, Versuri, 16 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vanghele-gogu---cat-ti-voi/823 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească a strofelor II și IV și versiunea aromână a strofei III de Marius Teja.

c

 

 

 

 

2.) Lea mushată armănă – Tu frumoasă aromâncă

 

Lea mushata armãnã
La shopatlu di n-vali,
Dzua cãndu trets
Ã’ nj fats mirachi mari.
(Tu frumoasă aromâncă

La izvorul din vale

Ziua când te văd trecând

Îmi faci plăcere mare)

 

Refren - Refren
Oh,le,le,le,le,le,le
Multu ti-am tu vreari!
Oh,le,le,le,le,le,le
Dã-nj shi-unã bãsheari!

(Oh, le, le, le, le, le, le,

Cât de mult te iubesc

Oh, le, le, le, le, le, le,

Dă-mi și o sărutare)

Ah armãna mea,
Voi sã’ tsã dzãcu un zboru
Io tora cu tini
Mini voi sã’ mi nsoru
(Ah aromânca mea,

Vreau să-ți zic o vorbă

Eu acum cu tine

Eu vreau să mă însor)

Refren - Refren

Cara’ s vrei lãi gione
S’ hiu nveasta tau
Hai la mini acasã
S’ fãtsem haraua

(Dacă vrei măi june

Să fiu nevasta ta

Hai la mine acasă

Să ne facem nuntă)

Refren -
Refren

Ah armãna mea
Trup ca fidanã
Cum s’ adar s’ tsã dzãc
S’ ti fac nveastã noaua
(Ah aromânca mea

Trup ca un vlăstar

Cum să fac să-și zic

Să te fac mireasă)


Refren -
Refren

 

SURSA

Ioana, Vanghele Gogu - Lea mushată armănă, ”giony”, Versuri, 15 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vanghele-gogu---lea-mushata-armana/579 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.


Ieshi vruta mea la coru – Intră iubita mea în horă


Vidzui vruta mea la corŭ
Vreamŭ sâ-i dzâcŭ msheatŭ zborŭ
Vreamŭ sâ-i dzâcŭ msheati zboarâ
A ma vruta-nj gri tru oarâ
(O văzui pe iubita mea în horă

Vroiam să-i zic o frumoasă vorbă

Vroiam să-i zic o frumoasă vorbă

Dar iubita-mi grăi prima)


Gione mana mea ditŭ hoarâ
Măyi a ñia va ñi-adarâ
ñi-adrashi gione vedzâ ghini , gione
ti voiŭ lăi mashi pi tini
Voiŭ ta s-yini s-mi caftsâ nveastâ , gione
Dada mea nu voiŭ s-cârteascâ

(June, mama mea din sat

Vrăji mie vrea să-mi facă

Că mă păcălești june vezi bine, june

Că te iubesc doar pe tine

Vreau să vii să mă ceri de nevastă, june

Mama mea nu vreau să se supere)

Stai lea vrută , lea stai niheamâ
Sh-ascultă a meali zboarâ
Va ti caftu lea nu ti aspari
Ma sâ-ñi dai unâ bâsheari
(Stai tu iubito, tu stai puțin

Și ascultă ale mele vorbe

Te voi cere tu, nu te speria

Dar să-mi dai o sărutare)


Io bâsheari nu tsâ dau
Pi yinatea tsi ts-u amŭ
tini mi arâdzâ pi mini , gione
Ta s-tsâ hibâ a tsia ghini
Lumea tutâ a mi zburascâ , gione
Nu mi l’eai gione nveastâ
(Eu sărutare nu-ți dau

De supărarea ce ți-o am

Că tu mă păcălești, june

Ca să-și fie ție bine

Lumea toată să mă vorbească, june

Nu mă iei june de nevastă)


Io lea vrută multŭ ti voiŭ
Voiŭ s-nâ luămŭ feată noi dol’i
Numtâ mari lea va adrămŭ
Tutâ soia s-u cl’emămŭ
(Eu tu iubito mult te iubesc

Vreau să ne luăm fată noi amândoi

Nuntă mare tu ne vom face

Tot neamul să chemăm)


Gione maca ashi dzâtsâ tini
Yina astarâ pi la mini
Caftâ-mi gione astarâ , gione
Lumea s-nu scoatâ zboarâ
Soia tutâ s-ti hârseascâ gione
Io va s-hiu a ta nveastâ

(June dacă așa zici tu

Vino seara asta pe la mine

Cere-mă astă seară june

Lumea să ne scoată vorbe

Neamul tot să se bucure june

Eu voi fi a ta nevastă)

 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe & STEAUA DI VREARI - Ieshi vruta mea la corŭ, „giony”, Versuri, 1 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---steaua-di-vreari---ieshi-vruta-mea-la-cor--/2305 (Audio)

NOTĂ: Versiunea românească îmi aparține.

 

Gionli a meu – Junele meu

 

nj'asti doru featã di tini
Ti tini'nj dau io bana mea
Io ti voiu featã shtii ghini
Inj ti caftã inima

(Că mi-este dor fată de tine

Pentru tine îmi dau eu viața mea

Eu te iubesc fată știi bine

Mi te cere inima)

Ah lãi gione, gionli a meu
Tsi multu nj'asti greu
Pi tini voiu s'ti vedu
Singurã nu potu s'shedu

(Ah măi june, junele meu

Că îmi este foarte greu

Pe tine vreau să te văd

Singură nu pot să șed)

Seara , somnul nu'nj mi ia
Nu s'astindzi lampa
Di dorlu shi vrearea ta
Inj luashi lãi inima

(Seara somnu nu mă ia

Nu se stinge lampa

De dor și de iubirea pentru tine

Mi-ai luat măi inima)

Lea featã va tsã iesu in cali
La poarta ta io va ti ashteptu
Va tsã bashu gura tsea dultsea
Pi tini cãndu a ti vedu
(Tu fată îți voi ieși în cale

La poarta ta te voi aștepta

Îți voi săruta gura cea dulce

Pe tine când te voi vedea)


SURSA

Maria, Elena Gheorghe & STEAUA DI VREARI - Gionli a meu, „giony”, Versuri, 21 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---steaua-di-vreari---gionli-a-meu/1690 (Audio)

 

 NOTĂ: Versiunea românească îmi aparține.

 

 

Lele tsi’as adrăm – Lele ce ne facem

Tu câsâbă Custantsa
Featili s`priimnau…
Sh`doauâ
câti doauâ
Cu fciorii s`adunau…

(În orașul Constanța

Fetele se plimbau…

Și două câte două

Cu băieții se întâlneau…)

Refren 1 – Refren 1
Haidi fciori sh`feati
Mirachi s`avets`
Sh`voi
tu aestâ etâ
Ma multu s`vâ vrets`!

(Haide băieți și fete

Plăcere s-aveți

Și voi în aceste timpuri

Mai mult să vă îndrăgiți!)

Fciorii vor s`li
aducâ
La serata armânjilor…
A
ma eali vor
La barurilor a mucanjilor !

(Băieții vor să le ducă

La serat aromânilor

Dar ele vor la

Barurile românilor!)

Refren 1 –
Refren 1

Di shideari`n casâ
Eali`s sâturarâ…
Sh`la baluri
di haus
Calea
ma shi`u luarâ.

(De ședere în casă

Ele se săturară

Și la baruri de house

Calea apucară)

Refren -
Refren

Eali dzâc a fciorlor
Câ`i
ma ghini ashi…
vor ta`s gustâ
Sh`niheamâ ecstasy.

(Ele le zic băieților

Că-i mai bine așa…

Că vor ca să guste

Și puțin ecstasy.)

Refren 2 – Refren 2
Lele,
ca vai di noi,
Cum vini chirolu…
Lele, tsi`as adrăm
S`asparsi laolu…

(Lele, ca vai de noi

Cum veni timpul…

Lele, ce ne facem

S-a stricat lumea…)

Va`s veadâ
shi fciorii
Cum va lâ hibâ bana
featili vor
S`lâ
aducâ marijuana.

(Vor vedea și băieții

Cum le va fi viața

Că fetele vor

Să le aducă marijuana.)

Refren 2
– Refren 2

Sh`armânili vor s`tragâ
Pi nări cocaină…
Sh`mas
nu poati s`aflâ
S`prizeazâ sh`cocainâ.

(Și aromâncele vor să tragă

Pe nări cocaină…

Și dacă nu pot să găsească

Să prizeze și cocaină.)


Refren 2
– Refren 2


Cu nhiamâ hashish
Shi`armânili s`mintescu
Sh`cari drac` li shtii
Cu
cari s`arisescu.

(Cu puțin hașiș

Și aromâncele se păcălesc

Și care drac le știe

Cu cine se plac.)

Refren 2
– Refren 2

S`asparsi laolu,
Lele tsi`as adrăm.
Adunăm gaileadzii
A fciorilor sh`featilor!

(S-a stricat lumea,

Lele ce să facem

Ne facem griji pentru

Băieți și fete!)

Refren 1 –
Refren 1

 

SURSA

D!N4MO girl, Gigi Ciobanică - Lele tsi`as adrăm, ”giony”, Versuri, 11 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-ciobanica---lele-tsi-as-adr--m/797 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.

 

 

 

Fciorii tuts dit Armânii

 

Fciorii tuts dit Armânii
Caftâ feati cu tinjii…
Fciorii tuts dit Armânii
Caftâ feati cu tinjii…

(Toți băieții aromâni din România

Caută fete cu onoare...

Toți băieții aromâni din România

Caută fete cu onoare...)

S`hibâ îmsheati ca steali
vor si priimnâ cu eali…
S`hibâ îmsheati ca steali
vor si priimnâ cu eali…

(Să fie frumoase ca stelele

Că vor să se plimbe cu ele…

Să fie frumoase ca stelele

Că vor să se plimbe cu ele…)
Feati shi fciori s`arisescu
Sh`deapoaia ei s`isusescu…
Feati shi fciori s`arisescu
Sh`deapoaia ei s`isusescu…

(Fete și băieți se plac

Și apoi se logodesc…

Fete și băieți se plac

Și apoi se logodesc…)

ashitsi iasti ghini,
Nu iasti ca ninti, arshini…
ashitsi iasti ghini,
Nu iasti ca ninti, arshini…

(Că așa este bine

Nu este ca înainte, rușine…
Că așa este bine

Nu este ca înainte, rușine…)

Nu iasti ca vârâ oarâ,
Adzâ armânjii s`aschimbarâ !
Nu iasti ca vârâ oarâ,
Adzâ armânjii s`aschimbarâ !

(Nu mai este ca altădată

Azi aromânii se schimbară

Pi fciori sh`feati urnipsescu
Câ`i ghini s`arisescu…
Pi fciori sh`feati urnipsescu
Câ`i ghini s`arisescu…

(Pe băieți și fete îi sfătuiesc

Că-i bine că se plac…
Pe băieți și fete îi sfătuiesc

Că-i bine că se plac…)

Tinirii di adzâ s`vor,
tora`i chirolu a lor…
Tinirii di adzâ s`vor,
tora`i chirolu a lor…

(Tinerii de azi se iubesc

Că acum e vremea lor…
Tinerii de azi se iubesc

Că acum e vremea lor…)

Vrearea lor s`nu`s dipiseascâ
Shi`deadun ashi s`ausheascâ…
Vrearea lor s`nu`s dipiseascâ
Shi`deadun ashi s`ausheascâ…
(Iubirea lor să nu se mai sfârșească

Și împreună așa să îmbătrânească…

Iubirea lor să nu se mai sfârșească

Și împreună așa să îmbătrânească…)


Feati shi fciori s`v`adunats
Shi`mash di vreari voi s`vâ luats !
Feati shi fciori s`v`adunats
Shi`mash di vreari voi s`vâ luats !
(Fete și băieți să vă întâlniți

Și doar din dragoste să vă luați!

Fete și băieți să vă întâlniți

Și doar din dragoste să vă luați!)


Arădzli tuti s`li adrats,
Sh`multsâ anji ti tsi s`bânats…
Arădzli tuti s`li adrats,
Sh`multsâ anji ti tsi s`bânats…

(Tradițiile toate să le respectați

Și mulți ani să trăiți…

Tradițiile toate să le respectați

Și mulți ani să trăiți…)

Armânjii multu s`hârseascâ,
Fciori sh`feati s`isuseascâ…
Armânjii multu s`hârseascâ,
Fciori sh`feati s`isuseascâ…

(Aromânii mult să se bucure

Băieți și fete să logodească…
Aromânii mult să se bucure

Băieți și fete să logodească…)

Numtsâ îmsheati ei s`l`adarâ
Ca tu atsel chiro vâr oarâ…
Numtsâ îmsheati ei s`l`adarâ
Ca tu atsel chiro vâr oarâ…
(Nuntă frumoasă ei să facă

Ca în acel timp de odinioară…

Nuntă frumoasă ei să facă

Ca în acel timp de odinioară…)

Di pit hoari sh`câsâbadz
Voi, armânji, s`vâ vrets ca frats!
Di pit hoari sh`câsâbadz
Voi, armânji, s`vâ vrets ca frats!

(De prin sate și orașe

Voi aromânii să vă aveți ca frați!
De prin sate și orașe

Voi aromânii să vă aveți ca frați!)

hits` multu alâvdats
Câ`msheati lucri tsi`adrats…
hits` multu alâvdats
Câ`msheati lucri tsi`adrats…

(Că sunteți foarte lăudați

Că frumoase lucruri faceți…

Că sunteți foarte lăudați

Că frumoase lucruri faceți…)

SURSA

D!N4MO girl, Gigi Ciobanică - Fciorii tuts dit Armânii, ”giony”, Versuri, 18 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-ciobanica---fciorii-tuts-dit-am--nii/611 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.

 

 

 

 

Armâname – Aromâni

 

Un cãntic tzi`s adarã
Pit suflit nu`ari`schiarã
Ti Armanj, ti eta lor
Va`l cãntãm cu dor
Armãname
Priu hits voi priu v`adunatsã
Armãname
S`vavetsã ca fratsã

(Un cântec care se face

Din suflet, nu va pieri

Pentru Aromâni, pentru viața lor

Îl vom cânta cu dor

Aromâni

Pe unde sunteți voi, pe unde vă întâlniți

Aromâni

Să vă aveți ca frați)

Vrutã dulti giuname
Mushatã tinirame
Feati, fciori Armãnj s-caftatsã
Adetsli`s’le adratsã
Armãname
Priu hits voi priu v-adunatsã
Armãname
S`vaveti ca fratsã

(Iubită dulce tinerime

Frumoasă tinerime

Fete, băieți aromâni să căutați

Tradițiile să le respectați

Aromâni

Pe unde sunteți voi, pe unde vă întâlniți

Aromâni

Să vă aveți ca frați)

Mshatã banã au armãnji
U cãntã di anj pãpãnji
Zboarã mshati tzi`s cu haryi
Gioclu-i ti-alãvdari
Armãname
Priu hitsã voi priu v`adunatsã
Armãname
S`vavetsã ca fratsã

(Frumoasă viață au aromânii

O cântă de ani străbunii

Vorbe frumoase cu har

Jocul e de lăudat

Aromâni

Pe unde sunteți voi, pe unde vă întâlniți

Aromâni

Să vă aveți ca frați)

Un cãntic tsi`l cãntarã
A noshtsã armãnj dit hoarã
Ti aushi ti eta lor
Va-l cãntu cu dor
Armãname
Priu hitsã voi priu v`adunatsã
Armãname
S`vaveti ca fratsã

(Un cântec ce-l cântară

Ai nostri aromâni din sat

Pentru bătrâni, pentru viața lor

Îl voi cânta cu dor

Aromâni

Pe unde sunteți voi, pe unde vă întâlniți

Aromâni

Să vă aveți ca frați)

 

SURSA

Stelian Maliu, Gigi CiobanicaArmâname, ”giony”, Versuri, 3 iunie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-ciobanica---armaname/50 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.

 


Ah, iara`nhi plândzi inima
Di tini dor mi luă
Ti caftu, tini, vruta mea,
Ti caftu iu tsi do. (bis)

(Ah, iar îmi plânge inima

De tine dorul m-a luat

Te caut, pe tine, iubita mea,

Te caut oriunde. )

Antreb pi muntsâi fuviroshi
Amarea antreb sh`pi ea…
S`nu shtibâ iu ti ascunseshi
Iu hii lea vruta mea…(bis)

(Întreb munții înalți

Marea o întreb și ea…

Dacă nu știu unde te-ai ascuns

Unde ești tu iubita mea…)

Sh`izvoarili io li`antribai
`ntribai veardea pâduri
S`nhi`aspunâ iu hii vruta mea
Nu pot s`aravdu, duri…(bis)

(Și izvoarele eu le-am întrebat

Am întrebat verdea pădure

Să-mi spună unde ești iubita mea

Nu pot să mai suport, destul…)

shi`altsâ vrută ma ti vor,
Aestâ nu`i tsâva…
dor mi luă di ochii a tăi
Sh`un dor di gura ta…(bis)

(Că și alții iubito dacă te doresc

Asta nu-I nimic…

Că dor m-a luat de ochii tăi

Și un dor de gura ta…)

 

 

SURSA

D!N4MO girl, Iancu Bacula & Sorin Lupci - Ti caftu iu tsi do, ”giony”, Versuri, 24 iulie 2009, http://giony.ro/versuri-p/iancu-bacula---sorin-lupci----ti-caftu-iu-tsi-do/91 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.

 

 


Haide lea, dischidi poarta, shi purtitsa
Cu mãna ta ndreapta tsãneai cusitsa
(Haide tu, deschide poarta, și portița

Cu mâna ta dreaptă țineai cosița)


De, de lea Lence de
De, de lea shcreta de

(De, de tu Eleno, de
De, de tu nefericito, de)


Haidi lãi, nu'nj pot gione, lãi, nu'nj pot mini
Ãnj am dada, gione lãi, ninga mini

(Haide măi, nu mai pot june, măi, nu pot eu

O am pe mama, june măi, lângă mine)

De, de lea Lence de
De, de lea shcreta de
(De, de tu Eleno, de
De, de tu nefericito, de)

Haide lea, cara eshtsã njcã, shi ageamicã
Tsi zurleatsã Lence tsã'aveai lãitã

(Haide tu, dacă ești mica și naivă

Ce supărare Eleno te-a umbrit)

De, de lea Lence de
De, de lea shcreta de
(De, de tu Eleno, de
De, de tu nefericito, de)


 

SURSA

giony, Tomi Caramitru & Ianula Gheorghe - De, lea Lence, de, ”giony”, Versuri, 27 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---ianula-gheorghe---de--lea-lence--de/34 (Audio)

 


Shi' apiritu va s'curã dultsi,
Cafi searã di Cãrciunu,
C' unã vergurã Marie,
Shi cu'a ei hiljiu, Hristolu bunu
(Și zorii vor trece dulce
În fiecare seară de Crăciun

Că o fecioară Maria

Și cu al ei fiu, Hristos cel bun)

 

Tu noapti ishi dipusi
Anghilu bunu, cu peru arusu,
Ta sã'i dzãcã a li Marie,
Ca s' amintã pi Iisus.

(Într-o noapte a coborât

Îngerul cel bun, cu părul blond

Ca să-i zică Mariei

Ca să-l nască pe Isus.)

Da neauã, albi steali
S' agioacã pisti locu,
Sh'cu pira cãnjisitã,
S' aprindi lailu focu.

(Ninge, albe stele

Se joacă pe Pământ

Și cu scânteia tristă

Se aprinde nefericitul foc.)

Cu njtsii di' nvãrliga,
Fumealja tutsã di' adunu,
Adastã pi la geami.
S' lu veadã Pap Cãrciunu.
(Cu copiii împrejur

Familia cu toții împreună,

Așteaptă pe la fereastră

Să-l vadă pe moș Crăciun.)


Stã Mãria caplu' shi pleacã,
Shi oclji toarã dipuneau,
Ma aestã' i ngrãpsita,
Doamne, s'facã volja ta!

(Sfânta Maria capul își apleacă

Și privirea indată o cobora

Dacă aceasta-i scrisă

Doamne, să se facă voia ta!)

Iosif shi Maria arada
Fudzirã di Nazaret,
Betleem s' aflarã iarna,
Pi arcoari shi vimtu shkretu.

(Iosif și Maria împreună

Plecară din Nazaret

În Betleem i-a găsit iarna

Pe frig și vânt pustiu)

Nãvãyi , nãvãyi s' ashternu
Pi casi shi' pi sucãki
Shi lilicili di' asimi
S' acatsã pi lumãki
(Troiene, troiene, se astern

Pe case și pe drumuri

Și flori din argint

Se prind de ramuri.)


Mashi minduieri curati,
Tu inimã s' aspunu
Va s' hii ma bunu, armãne,
Tu noaptea di Cãrciunu.

(Doar gânduri curate,

În inimă se spun

Vei fi mai bun, aromâne,

În noaptea de Crăciun.)

Canu nu' i aprukea acasã,
Ngljtsatsã shi cãpãitsã.
Greu shi' aflarã un loc caldu.
T' unã avlii apãghitsã
(Nimeni nu-i primea în casă

Înghețați și obosiți

Cu greu găsiră un loc cald

Adăpost într-o curte.)


Shi' amintã Maria njclu,
Tu arcoari shi greu kiro,
Prãvdzãli adia pisuprã
S' lu ngãldzascã pi Hristo.

(Și născu Maria copilul

În frig și vreme rea,

Animalele suflau

Să-l încălzească pe Hristos.)

Va s' hii cu geanlu caldu,
S' alashi tutu tsi' i arãu.
S' lu adutsã cu tini' n casã
Pi hiljlu al Dumnidzãu

(Trebuie să ai sufletul cald

Să lași tot ce-i rău.

Ca să-l aduci cu tine-n casă

Pe fiul lui Dumnezeu.)

Ai oarã mãyipsitã,
Ai oarã di pirmithu,
Anda tu tutu laolu
Hristolu' i tinjsitu.

(Este clipa fermecată

Este clipa de basm

Când în toată lumea

Hristos este cinstit.)


SURSA

Flory Caragop, Flori Caragop - Seara di Carciun, ”giony”, Versuri, 22 decembrie 2009 http://giony.ro/versuri-p/flori-caragop---seara-di-carciun/1224 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Ore lea dado – Oh, tu mamă

 

Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi
Dado, lea dado…
Cu bârbatlu tsi`nhi dideshi,
Hijilu a`li laii`…

(Oh, tu mama ce-mi făcuși

Mamă, tu mamă…

Cu soțul ce-mi dăduși

Fiul nenorocului…)

Nhi`ul dideshi ca tivichelu,
Dado, lea dado…
Di`shi arâd lumea di el,
Hijilu a`li laii`…

Mi-l dăduși ca prost

Mama, tu mamă…

De-și râde lumea de el

Fiul nenorocului…)

Pitricui s`ducâ`n pâzari,
Dado, lea dado…
Ca`sh ia un kilo` di sari,
Hijilu a`li laii`…
(Îl trimisei în piață

Mama, tu mama…

Ca să ia un kilogram de sare

Fiul nenorocului…)


Nu`shi luă sari, câ`shi luă meari,
Dado, lea dado…
Atseali li mâcă`n cali,
Hijilu a`li laii`…

(Nu luă sare, că luă mere

Mama, tu mama…

Alea le mâncă în cale

Fiul nenorocului..)

Pitricui s`ducâ ti leamni,
Dado, lea dado…
Chiru funea` cu tâpoara,
Hijilu a`li laii`…

(Îl trimisei după lemne

Mamă, tu mama…

Pierdu funia cu toporul

Fiul nenorocului…)

Lu`alâsai s`tsapâ gârdina,
Dado, lea dado…
El si dusi la vitsina,
Hijilu a`li laii`…

(Îl lăsai să sape grădina

Mama, tu mama…

El se duse la vecina

Fiul nenorocului…)

 

SURSA

Stefan Popi, Tomi Caramitru & Alecu - Ore lea dado, ”giony”, Versuri, 9 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---alecu---ore-lea-dado/1291 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Haidi lea Marushe – Haide tu Marușe

 

Haidi lea Marushe featã njcã, lea Marushe lea
Tu vreari ti'aveamu di njcã lea Marusha mea
Haidi lea Marushe featã njcã, lea Marushe lea
Tu vreari ti'aveamu di njca lea Marusha mea
(Haide tu Marușe fată mica, tu Marușe tu

Te iubeam de mica tu Marușa mea

Haide tu Marușe fată mica, tu Marușe tu

Te iubeam de mica tu Marușa mea)


Di'anda ti'adrashi ti mãrtari
Vrearea nj'asti cama mari
Haidi lea Marushe di'a tau zboru
Io dukescu va'nj moru
Haidi lea Marushe di'a ta vreari
Fricã nj'i di niputeari
(De când te-ai făcut de măritat

Iubirea-mi este și mai mare

Haide tu Marușe, de-a ta vorbă

Eu simt că voi muri

Haide tu Marușe, de a ta iubire

Frică mi-e de boală)


Haidi cu'nã mãnã ia buclitsa lea Marusha mea
Cu alantã, cubilitsa, lea Marusha mea
Haidi cu'nã mãna ia buclitsa lea Marusha mea
Cu alantã, cubilitsa, lea Marusha mea

(Haide cu o mână ia cofița tu Marușa mea

Cu cealaltă cobilița, tu Marușa mea
Haide cu o mână ia cofița tu Marușa mea

Cu cealaltă cobilița, tu Marușa mea)


 

SURSA

Maria, Tomi Caramitru & Alecu - Haidi lea Marushe, 5 august 2009, ”giony”, Versuri, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---alecu---haidi-lea-marushe/137 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Dultsea mea, msheata mea – Dulcea mea, frumoasa mea

 

Est' an vearã,
Primuveara
Dultsea mea, mushata mea

(Acest an vara

Primăvara

Dulcea mea, frumoasa mea)

Cari gioni, tsu' l vreai
Tini
Dultsea mea, mushata mea
(Care june pe care-l iubești

Tu

Dulcea mea, frumoasa mea)

'clo iu' shi cãntã,
Puii veara
Dultsea mea, mushata mea

(Acolo unde cântă

Păsările vara

Dulcea mea, frumoasa mea)

Tini' nj tsã cãfta' i
Mãrtarea
Dultsea mea, mushata mea

(Tu-ți căutai

Măritișul

Dulcea mea, frumoasa mea)


 

SURSA

Damy Levendi, Tomi Caramitru - Dultsea mea, msheata mea, ”giony”, Versuri, 14 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---dultsea-mea--msheata-mea/809 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Gura ta tsea dultsea – Gura ta cea dulce

Cãndu va s'yinã oara
Noi doii ta s'nã luãmu
S'adrãmu gimbushi mari
Unu mari coru s'adrãmu

(Când va veni momentul

Noi amândoi să ne luăm

Să facem petrecere mare

O mare horă să facem)

Refren
- Refren

Shi ai lai la la lai la la
Gura ta tsea dultsea
Shi ai lai la la lai la la
Ca unã cireashi
(Și ai lai la la lai la la

Gura cea dulce

Și ai lai la la lai la la

Ca o cireașă)


Gura tsã iasti dultsi
Oclju laiu di'amurã
Yina tini featã
tini hii aleaptã

(Gura ta este dulce

Ochii negri ca murele

Vino tu fată

Că tu ești aleasa)

Refren
- Refren


Ashteaptã'mi, lea featã
Tu mirindi oara
Ca s'yinu cu a mei parintsã
S'nã isusimu astarã
(Așteaptă-mă, tu fată

După-amiază

Ca să vin cu ai mei părinți

Să ne logodim diseară)


Refren
- Refren

 

 

SURSA

Maria , Tomi Caramitru - Gura ta tsea dultsea, ”giony”, Versuri, 12 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---gura-ta-tsea-dultsea/806 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Samiotisa – Samiotisa

Samiotisa, Samiotisa 

Cãndu va s'yini Samo
Samiotisa, Samiotisa
Cãndu va s'yini Samo
Kit ca tu' amari va'nj ts'arucu
Samiotisa , sh'trandafila tu'
arinã
Kit ca tu' amari va'nj ts'arucu
Samiotisa , sh'trandafila tu'
arinã

(Samiotisa, Samiotisa

Când vei veni la Samo

Samiotisa, Samiotisa

Când vei veni la Samo

Chit că în mare te voi arunca
Samiotisa și trandafirul în nisip

Chit că în mare te voi arunca
Samiotisa și trandafirul în nisip)


Cu barca tsi'am Samiotisa
Va s'yinu sh'va ti iau
Cu barca tsi'am Samiotisa
Va s'yinu sh'va ti iau
Sh'fãrã
flurii di malãmã
Samiotisa,
va s'yinu lea sh'va ti iau
Sh'fãrã
flurii di malãmã
Samiotisa,
va s'yinu lea sh'va ti iau
(Cu barca pe care o am, Samiotisa

Voi veni și te voi lua

Cu barca pe care o am, Samiotisa

Voi veni și te voi lua

Și fără salbă de aur

Samiotisa voi veni și te voi lua

Și fără salbă de aur

Samiotisa voi veni și te voi lua)

 


Samiotisa, Samiotisa
Yina pritu minti , bunã
Samiotisa, Samiotisa
Yina pritu minti , bunã
a'nj tsã dau in bratsi s'ai
Samiotisa ,
unu ficioru ca unã lunã
a'nj tsã dau in bratsi s'ai
Samiotisa ,
unu ficioru ca unã lunã

(Samiotisa, Samiotisa

Fii înțelegătoare, buno

Samiotisa, Samiotisa

Fii înțelegătoare, buno

Că îți voi da în brațe să ai

Samiotisa un băiat ca o lună
Că îți voi da în brațe să ai

Samiotisa un băiat ca o lună)

Samiotisa, Samiotisa
Cu
oclji lãi a tãi
Samiotisa, Samiotisa
Cu
oclji lãi a tãi
Tini nj'adrashi inima mea
Samiotisa , patrudzãtsã
di cumatsã
Tini nj'adrashi inima mea
Samiotisa , patrudzãtsã
di cumatsã

(Samiotisa, Samiotisa

Cu ochii tăi negri
Samiotisa, Samiotisa

Cu ochii tăi negri
Tu mi-ai rupt inima

Samiotisa, în patruzeci de bucăți

Tu mi-ai rupt inima

Samiotisa, în patruzeci de bucăți)

Samiotisa, Samiotisa,
Pote tha pas
sti Samo?
Samiotisa, Samiotisa,
Pote tha pas
sti Samo?
Roda tha rixo sto yialo Samiotisa
Yia na'rtho
na se paro
Roda tha rixo sto yialo Samiotisa
Yia na'rtho
na se paro

(Samiotisa, Samiotisa

Când ai de gând să vii în Samo?
Samiotisa, Samiotisa

Când ai de gând să vii în Samo?
Te voi arunca în mare

Pentru a veni și a te alege
Te voi arunca în mare

 

Pentru a veni și te alege)

 

Samiotisa, Samiotisa
Yina pritu minti , bunã
Samiotisa, Samiotisa
Yina pritu minti , bunã
a'nj tsã dau in bratsi s'ai
Samiotisa ,
unu ficioru ca unã lunã
a'nj tsã dau in bratsi s'ai
Samiotisa ,
unu ficioru ca unã lunã
(Samiotisa, Samiotisa

Fii înțelegătoare, buno

Samiotisa, Samiotisa

Fii înțelegătoare, buno

Că îți voi da în brațe să ai

Samiotisa un băiat ca o lună
Că îți voi da în brațe să ai

Samiotisa un băiat ca o lună)

Cãti steali s'la ora noauã
Ahãntsã
ficioru va's ai
Cãti steali s'la ora noauã
Ahãntsã
ficioru va's ai
Di'ahãnti
ori va'nj ti mãritsã
Samiotisa, sh'tutu veduvã va's armãii
Di'ahãnti
ori va'nj ti mãritsã
Samiotisa, sh'tutu veduvã va's armãii
(Câte stele sunt la ora nouă

Atâția băieți vei avea
Câte stele sunt la ora nouă

Atâția băieți vei avea

De atâtea ori te vei mărita

Samiotisa, și tot văduvă vei rămâne
De atâtea ori te vei mărita

Samiotisa, și tot văduvă vei rămâne)

 

 

SURSA

Maria, SHOPATLU – Samiotisa,  ”giony”, Versuri, 5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/shopatlu---samiotisa/1544 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Aua n'adunãmu -  Aici ne-am întâlnit

Aua n'adunãmu
Aua n'adunãmu
Aua n'adunãmu
Dado, sotsã akikisitsã
Dado, sotsã akikisitsã

(Aici ne-am întâlnit

Aici ne-am întâlnit

Aici ne-am întâlnit

Mamă, prieteni buni
Mamă, prieteni buni)

Sotsã akikisitsã
Sotsã akikisitsã
Sotsã akikisitsã
Dado,
ta s'mãcãmu , s'biemu
Dado,
ta s'mãcãmu , s'biemu

(Prieteni buni
Prieteni buni

Prieteni buni
Mamă, ca să mâncăm, să bem
Mamă, ca să mâncăm, să bem)

Ta s'mãcãmu s'biemu
Ta s'mãcãmu s'biemu
Ta s'mãcãmu s'biemu
Dado
shi s'nã pitritsemu
Dado
shi s'nã pitritsemu

(Ca să mâncăm, să bem

Ca să mâncăm, să bem

Ca să mâncăm, să bem

Mama și să petrecem

Mama și să petrecem)


Shi s'nã pitritsemu
Shi s'nã pitritsemu
Shi s'nã pitritsemu
Dado
clo dighiosu la Lenca
Dado
clo dighiosu la Lenca

(Și să petrecem
Și să petrecem

Și să petrecem

Mamă, acolo jos la Elena

Mamă, acolo jos la Elena)

Clo dighiosu la Lenca
Clo dighiosu la Lenca
Clo dighiosu la Lenca
Dado, Lenca'i
featã msheatã
Dado, Lenca'i
featã msheatã
(Acolo jos la Elena

Acolo jos la Elena

Acolo jos la Elena

Mamă, Elena-i fată frumoasă

Mamă, Elena-i fată frumoasă)

Lenca'i
featã msheatã
Lenca'i
featã msheatã
Lenca'i
featã msheatã
Dado Lenca'i zulipsitã
Dado Lenca'i zulipsitã

(Elena-i fată frumoasă

Elena-i fată frumoasă

Elena-i fată frumoasă

Mamă Elena-i dorită
Mamă Elena-i dorită)


Lenca'i zulipsitã
Lenca'i zulipsitã
Lenca'i zulipsitã
Dado Lenca s'nemu s'u luamu
Dado Lenca s'nemu s'u luamu
(Elena-i dorită

Elena-i dorită

Elena-i dorită

Mamă, pe Elena să mergem s-o pețim

Mamă, pe Elena să mergem s-o pețim)

 

SURSA

Maria, SHOPATLU - Aua n'adunãmu, ”giony”, Versuri,  5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/shopatlu---aua-n-adun--mu/1543 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Doru di gura ta – Dor de gura ta

Doru di gura ta
Voi s'hii lãngã mini
Haidi yina featã
Ti voiu mashi pi tini

(Dor de gura ta

Vreau să fii lângă mine

Haide vino fată

Te iubesc doar pe tine)

Bis –
Bis


Tsi hii multu msheatã
Hii ca Stã Mãria
Budzãli
di njeari
Sã'nj li
dai a nja

(Că ești foarte frumoasă

Ești ca Sfânta Maria

Buzele de miere

Să mi le dai mie)

Bis –
Bis


Inj
ti caftã gionji
Featã s'ti mãritã
Va'nj ti'ashteptu
featã
Mini bana tutã

(Mi te caută junii

Fată să te mărite

Te voi aștepta iubito

Eu viața toată)

Bis –
Bis

 


SURSA

Maria , SHOPATLU - Doru di gura ta, ”giony”, Versuri, 5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/shopatlu---doru-di-gura-ta/1542 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

La valea di Ianina – În valea din Ianina

La valea..lea mano lea..
La valea di Ianina.
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea

(În valea, tu mama tu

În valea din Ianina

În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea)

‘Clo featâ ..lea mano lea
‘Clo featâ ma plândzea
Ea valea pâlâcârsea
Fan’ti va..lea mano lea
Fan’ti vali cama’ncoa
Fan’ti vali cama’ncoa
S’n ti antreb di Ianina

(Colo o fată, tu mama tu

Colo o fată plângea

Ea valea ruga

Fă-mi-te vale, tu mama tu

Fă-mi-te vale mai încoa

Fă-mi-te vale mai încoa

Să mi te întreb de Ianina)

La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea

(În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea
În valea din Ianina

Colo o fată plângea
În valea din Ianina

Colo o fată plângea)

Ianina..lea mano lea
Ianina’i hoarâ di furi
Ianina’i hoarâ di furi
Nu’i di furi câ’i di almineş
Nu’i di furi lea mano lea
Nu’i di furi câ’i di almineş
Nu’i di furi câ’i di almineş
Vâtâmarâ gionli a ei

(Ianina, tu mamă tu

Ianina-i sat de hoți

Ianina-i sat de hoți

Nu-i de hoți, că-i de albanezi
Nu-i de hoți, tu mama tu

Nu-i de hoți, că-i de albanezi

Nu-i de hoți, că-i de albanezi

Îl uciseră pe iubitul ei)

La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea..lea mano lea..
La valea di Ianina.
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
(În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea, tu mama tu

În valea din Ianina

În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea)


La valea di Ianina

La valea di Ianina
Di Ianina

(În valea din Ianina
În valea din Ianina
Din Ianina)

 

 

SURSA

Ioana, Papu & Dincuta - La valea di Ianina, ”giony”, Versuri, 2 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/papu-dincuta---la-valea-di-ianina/1504 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 2 din 8

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required