Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: armâname
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445


În 1985 scriitorii aromâni Hristu Cândroveanu (1928 - ) şi Kira Iorgoveanu (1948 - ) publicau Un veac de poezie aromână, antologie în care au inclus şi poezii ale lui George Murnu (1868-1957), cu transpuneri în română ale editorilor: Grailu armânescu (K. I.), Tră armâname (K. I.), Ti vruta (K. I.), Acl'imare (K. I.), Dor di vruta (H. C.), Bana (K. I.), Păruguria (K. I.)

 


Grailu armânescu (Graiul aromânesc)


Grailu-a meu di mumă, grailu a meu di tată,

Vatra mea iu ni-ardu anl'i ţe-am bănată.

(Graiul meu de mamă, graiul meu de tată,

Vatra-i unde ars-anii, viaţa-mi toată.)

 

Graiu picurărescu di păduri şi plae,

 

Zbor ţi-avdzîi dit gura-a paplui şi ali mea,

Zbor di budză vrută, dumnidzască nilă,

Niurismă di frangă şi di trandafilă.

(Grai păcurăresc de păduri şi stîni,

Auzit din gura bunilor bătrîni...

Grai din gura dragei, preacerească milă,

Mireasmă de fragă şi de trandafilă.)

Lavă di căşare, boaţe di călivă,

Suflă vindicare a ta dulţe livă.

Adil'iat di moscu, duh di primuveară

Bana ni-u cutreamburi ca ună flueară

Ţi di dor pitrunde noaptea tu pundie,

Inima-ni ti cîntă, mîna-ni tut ti scrie.

(Larmă de la stînă, vorbă de durere,

Vindecare-aduce dulcea-ţi adiere...

Boare ca de mosc, duh de primăvară,

Viaţa mi-o cutremuri ca un fluier iară

Ce de doruri umple noaptea cea pustie...

Inima-mi te cîntă, mîna mea te scrie...)

Stau, ţi-ascultu plîngul, jalea şi niholu,

Ved ancruţil'ată Soia-ni ca Hristolu

Şi mizie l'i-si-avde zborlu au tău dit gură.

(Ascultîndu-ţi plînsul, cîntul tău jelit

Neamu-mi văd pe drumuri trist şi rătăcit

Şi abia-i se-aude grai şoptit din gură!)

Scumpa mea fîntînă ţe anarga cură,

Mîne, poate mîne, di duşmani biută,

Va si-armîni tu etă pondă şi tăcută.

(Scumpa mea fîntînă ce agale cură,

Mîine, poate mîine, de duşmani băută,

Veşnic vei rămîne seacă şi tăcută.)

 

Tră armâname (Pentru aromânime)

Si-ni armîneare 'nă minută

Maşi ună chicută di bană

U dau tră tine, Soie-ni vrută.

(Un minut de-mi e sortit

Să trăiesc, îl dau cinstit,

Pentru neamul meu iubit.)

Cum boaţea-ni nu-i ună cîmbană

Ca picurar ţe turma-ngană

Si-ni u-avdă Armânamea tută!

(Să-mi fie glasul clopot ce răsună,

Ca un cioban ce turma-şi mînă,

S-audă neamul meu dorit!)

S-veadă cheamezea di păgană

Ţe tut u-nţearcl'ă, lamne mută,

Si-arsară ea di-iu sta dzăcută,

Dit somnu alipidată aslană,

(Să ştie potera păgînă

Ce stă la pîndă; adormit

E neamul meu, dară trezit,

E leu flămând de-o săptămînă!)

Si-s-facă bluche si si-agiută!

O, Doamne, barim tini niluia-nă,

Nu-alasă soia mea chirută,

Fă-ni boaţea s-hibă 'nă cîmbană!

(Armânii-s toţi - popor unit!

O, Doamne, scapă-ne de la furtună,

Şi neamu-mi fie izbăvit,

Fă-mi glasul clopot ce răsună!)

 

Ti vruta (Iubitei)

Lunină scumpă, a ta mutrită

Mi-astal'ă ca ună-apirită

Di muşuteaţă şi di hare

Ţi-ni mută negura dit cheare,

Di-ni faţe noaptea mea gălită

Di-aumbre şi nioare.

(Lumină scumpă,-a ta privire

Mă arde ca zorii-n ivire

Ce-n frumuseţe mă răsfaţă

Şi-alungă negura-mi din viaţă

Şi-mi aduc noaptea liniştită,

Fără de nori şi ceaţă.)

O, cum ni-u dor să-ni hii aoaţe,

Hărzita-ţi budză,a ţerlui pae,

Si-ni grească şoput di sivdae,

Si-ni cură malamă di boaţe

Şi malamă di grae!

(O, cît aş vrea să fii cu mine,

Din gura-ţi dragă, curgă-alai

Vorbele dragi - izvor pe plai -

Ce-mi susură şoapte divine,

Din auritu-ţi grai.)

Ca tu grădină di măghie

Ţi stau tu-aumbra di măril'ă

Şi bana-ni trandafilă adil'ă

Şi canda-ni moarte tu milie

Di dulţe ambităţil'ă.

(Ca-ntr-o grădină stau vrăjit

În umbra ta ce mă mîngîie,

Iar viaţa-mi, - trandafir ce-adie,

Ce parcă moare, obosit,

În dulcea lui beţie.)

 

Acl'imare (Chemare)

Vedzi noaptea harismă nă steauă

Ma scoate-a l'ei zăvon di nor?

Aşi tu vislu-a meu di dor

Ni ti-alinceşti cîteanor,

Di-ni vine s-plîngu di harauă.

(Vezi noaptea strălucind o stea,

Ce-şi scoate vălul dintr-un nor?

La fel în visul meu de dor

Mi te arăţi de-atîtea ori

Şi plîng, iubita mea!)

O, vrută, a noaptiei cîndilă.

Cum nu dai soare ditru chisă

Di xeane lăi iu ni-eşti 'ncl'isă,

Si-ni eşi cu budza dulţe-arîsă,

Cu ocl'i lăcrimaţi di nilă;

(Iubito, candelă în noapte,

Trimite-mi soare de-unde zaci,

Din lumea-n care-nchisă taci

Să ieşi zîmbind şi semn să-mi faci

Cu ochii-nlăcrimaţi de moarte...)

S-ţi aprochi cu-a zborlui scumpă dhoară,

S-ni-aruţi pi-anumir ca un laţ

Arocutlu di moale braţ

Şi eu di mese si-ni ti acaţ,

S-ti ţîn ghitrie pi inăoară!

(Să vii, căci glasu-ţi mi-e comoara...

Pe umăr să-mi arunci, ca laţ,

Rotundul, moalele tău braţ...

Şi eu de mijloc să te-acaţ...

Să-mi vindeci inimioara!)

 

Dor di vruta (Dor de draga)

Ni-adunai tu xeane

Bair di mirdzeane,

Jarlu-ni dit cinuşă,

Şi-ali piruşane

Feciu ună ghiordane,

Stolismă di guşă.

(Dorurile mele

Mi le fac de mărgele

Tot de jar sclipind,

Să le porţi - inele,

Şir de peruzele,

Draga mea, din Pind...)

Ună cîte ună

Mîna mea ni-adună

Steale după steale,

Hrisusite beale,

Tra s-l'i adar curună

S-u-ncurun cu eale,

Malamă ţe-asună

Tu cîntările a meale.

(Şi stele culeg

De pe ceru-ntreg,

Şi le tot înşir

Ţesute cu fir,

Salbă să-ţi încheg

Numai din safir,

Numai din cîntări,

A mele chemări...)

Tra si-ni vindic pondu

Măghipsit di lună

Disvălii dit sprună

Foc di pirpirună

Şi-l'i ţăsui zăvonlu,

Dorlu-ni ţe ca ghionlu

Noaptea dipriună

Suschiră sum lună.

(Ca să-mi vindec dorul,

Cel vrăjit de lună,

Dezvelii în vatră

Jar de mătrăgună,

Şi-ţi ţesui eu, iată,

Dorul meu cel crunt -

Ghionoi bolînd,

Suspinînd sub lună.)

 

Bana (Viaţa)

Treaţe arîulu, treaţe,

Nu-şi are hăbare

El că mi pitreaţe,

Gl'eţ di apă araţe,

Tra s-mi nec tu-amare.

(Trece rîul, trece,

Şi habar nu are

Că el mă petrece,

Val de apă rece

Să mă-nece-n mare.)

Sultă, vrută-ni Sultă,

Alba mea vişteare,

Boţi di moarte ascultă,

Greu niho ţe doare,

Bana mea ţe cheare

Di-a ta vreare multă.

Singura-ni aveare,

Ahte ş-vindicare,

Doauă dulţi zboare,

Budza ta di neare.

(Sultă, dragă Sultă,

Scumpa mea comoară,

Voci de moarte-ascultă,

Cînt de jale-amară...

Viaţa mea ce zboară

De iubirea-ţi multă.

Singura-mi avere:

Dor şi înviere,

Vorba-ţi adiere,

Buzele-ţi de miere.)

 

Păriguria (Mîngîiere)

Eta tută arauă

Ca ună uheauă

Alatră nă căţauă,

Nu-are soţ di-arauă,

Tihea mea ţea greauă,

Că nu-ni deade arpe

Si-alas locuri stearpe

Şi cărări di şcarpe,

Si-aleg altă steauă,

Lampă di harauă;

S-nu ma ni-avdu şarpe,

Boaţe di căţauă

Fărmăcoasă, arauă.

Sultă, vrută-ni Sultă,

Albă ca nă neauă,

Inima-ni ţe moare

Di virin ascultă,

Maş nă vindicare,

Doauă dulţi zboare,

Budza ta di neare.

(Toată vremea rea

Precum vipera,

Latră o căţea

N-are soţ de rea.

Blestem soarta-mi grea

Că nu-mi dete aripi

Să las locuri sterpe

Şi cărări de şerpe

S-aleg altă stea

Ce m-o lumina;

Să n-aud de şarpe,

Nici glas de căţea

Veninoasă, rea.

Sultă, dragă Sultă,

Albă ca o nea,

Inima-mi ce moare

De venin, ascultă

Doar un leac mai are:

Vorba-ţi adiere,

Buzele-ţi de miere.)

 

Mirache (Dor)

Noaptea nu-ni durnii,

Plîmse a mea inioară.

Mi sculai hîrghii,

Mi-alinai diunoară

'Nsus pi-ngucilie,

Cîmpul tut mutrii

Nupu-ni vine-n hoară

Dorlu dit Vlăhie.

(Nopatea nu dormii,

Plînsul m-a-necat.

Şi-n zori mă trezii,

Mă urcai îndat',

Pe dealul cu vie,

Cîmpul de-l privii,

Poate-mi vine-n sat

Dor din Românie.)

Apa-ntreb dit vale,

Puilu di pi cale,

Vimtul fur ţe treaţe:

Vine soarle aoaţe?

Apa fudze troară,

Vimtul, puilu zboară

Şi ţiva nu-ni oară.

Plasea tută-şi taţe,

Mută ni-mi pitreaţe

Şi-ni mi-ngroapă-n hoară

Moartă di fîrmaţe.

(Apa-ntreb, din vale,

Rîul cu-apă rece,

Vîntul hoţ ce trece:

Dragu mi-i pe cale?

Apa-aleargă iute,

Vîntul nu s-aude,

Toate parcă-s mute.

Doar tăcere grea...

Mă întorc plîngînd

Anii, soarta mea,

Dragă aşteptînd.)

 


SURSA:

Hristu Cândroveanu şi Kira Iorgoveanu (editori), Un veac de poezie aromână, Cartea, Românească, Bucureşti, 1985. pp. 50-81.


 

Primul film aromân Nu hiu faimos ama hiu armân / Nu sunt faimos, dar sunt aromân are un site pe Internet la adresa http://iamaromanian.tomaenache.ro


Contributorii sunt împărțiți în patru categorii: Sponsori principali (Sponsori di prota tesi), Sponsori, Donații și Mulțumiri (Haristuseri).


Cei 10 sponsorii principali sunt  (ordine alfbetică):  Octavian Barba, Gigi Becali, Ioan Becali, Victor Becali, Daniel Budeșu, Costicã Canacheu, Niculaki Caracota  (AFA Paris - Association des Francais Aroumaines),  fraţii Inge din Lăstuni (Hagilarea) / Mihail Kogălniceanu / Tulcea, Iancu Perifan (AFA Paris) .


Categoria Sponsori include 51 de persoane (ordine alfabetică): Nelu Bara, Mike Bileca, Cristi Bituleanu, Maria Blacioti, Ion Bucuvala, Stere Budeș, Nicolae Calagiu, Gica Caraman, Hrista Caraman, Mitica Caraman, Iancu Cepi, Mitica Chilili, Cristi Culeţu, Dima Cusu, Iani Cuşu, Constantin Damov, Nicolae Dimaca, Nicu Doga, Nache Dumitru, Stere Farmache, Claudiu Faţi, Damu Fudulea, Sterica Fudulea, , Mircea Grosu, Gheorghe Hagi, Daniel Liuta, Iani Mantsu, Kira Mantsu, Stere Masaca, George Muhcina, Oani Nicolae, Lefterie Naum, Costica Nurciu, Daniel Pandele, Antonel Parteca, Mihai Peanci, Enache Pelican, Costin Pitu, Claudiu Prevenda, Hrista Prevenda, Mihai Pufleanu, Teia Sponte, Cristi Stavrositu, Magda Stavrositu, Dima Samata, Aurica Tegusi, Stelian Tegusi, Dini Trandu, Panait Iota Trantu, Nicolae Zicu,.


Donații au oferit formațiile de muzică aromână PINDU și ARMÂNAME din Constanța și următoarele 35 de personae (ordine alfabetică): Liuba Alexandrescu, Costa Arău, Costica Arău, Stelian Arău, Hristu Bichi, Florica Blacioti, Stelian Bucuvala, Vlad Buzea, Nicolaie Caramihai, Mihai Ciamata, Cristi Cușa, Calin Gheondici, Gigi Ghiuri, Stelian Grasu, Sirma Enache Guci, Georgiana Ianuș Capraru, Lenus Ianuș, Ramona Ianuș, Stelica Ianuș, Marko Lenz, Anda Mihoc, Gheorghe Minga , Lucian Papacostea, Titi Papacu, Valentin Papacu, Irina Paris, Andrei Perceleanu, Teodor A. Pistalu, Mitica Pufleanu, Stelian Terzi, Iota Trantu, Nicolae Zardova, Dumitru Constantin – Coti, Santa al Todi.


Realizatorii filmului mulțumesc firmei Square 2 Design  și următoarelor 9 persoane (ordine alfabetică): Steliana Bajdechi, Nicu Baturi, Doina Levintza, Sorin Marcus, Rita Mureșan, Camelia Nastu, Yioryi Prapas, Aura Preda, Geanina Punkosti

 

 

Parteneri generali (30):

MELODY / Mamaia – Sică Mita

ALEKSANDAR PALACE / Macedonia – Steryiu Nakov

SUTSATA ARMĂNJILOR DI VERIA – Yioryi Tsiris

CONSILIUL TINERILOR AROMÂNI / România – Nuși Calențaru

FRATELLI SOCIAL EVENTS / România

Hotel OXFORD / Mamaia * România – Costel Zelca

Hotel DEL MAR / Constanța * România – Antonel Parteca

Hotel ROYAL / București * România

Hotel ALCOR – Cristi Stavrositu

Hotel FLORIDA – Ionuț Ciota

Hotel IAKI / Mamaia * România – Gheorghe Hagi

Pensiunea MELBA / Golful Dubova * România

FABARIA IAKI / Mamaia * România – Cristi Cușa

Restaurant GARLIC / București * România – Gelu Tușu

Restaurant ZORBA GRECUL – Gelu Gheorghe

Restaurant HARLEQUIN / Mamaia * România – Stelu Enache

ROYAL EVENTS PALACE – Tomiță Nastu

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET / Constanța * România

CREATIVE HAIR SALON / Constanța * România – Tincuța Stamule

STAGIO STILE / București * România – Georgiana Stavrositu

ZE BE HAIR DESIGN / România

TRENDS BY ADINA BUZATU – Personajul Toni Caramușat este îmbrăcat de A. Buzatu

IULIA DIMA – Personajul Haida este îmbrăcat de I. D.

IRIS ȘERBAN FASHION DESIGNER / România

TOTAL REISEN & JAGD / București * România – Ionel Bara

Club BUCKINGHAM  - Gelu Gheorghe

CONSILIUL TINERILOR AROMÂNI / Albania – Kustika Poci

R.N.P. ROMSILVA ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL PORȚILE DE FIER – director Marian Jiplea

Spitalul SFÂNTUL PANTELIMON / București * România

Universitatea HYPERION Facultatea de Arte / București * România 

Parteneri Media (5):

1)FOTO STORY / Constanța * România – Mary Camburu

2)MTV * TELEVIZIUNEA DIN MACEDONIA / Departamentul în aromână – Jana Mihailova

3)Radio ZZZ / Melbourne * Australia

4)HAS ADVERTISING – Hașoti Enache

5)ORGANIZAȚIA SCRIITORILOR ȘI ARTIȘTILOR AROMÂNI / Macedonia – Vanghea Mihanji-Steryiu


 

Cei 12 membri ai echipei de producție sunt:

1)Toma Enache - Facultatea de regie şi film. Master arta actorului. Coordonator Redacția Armâneascâ la Radio România Internaţional

2) Florentina Costea – Comunicare / Relații publice. Intrepretă muzică aromână. Actriță în piese aromâne.

3) Ianula Gheorghe – Relații Internaționale.Managementul proiectelor. Ansamblul PILISTERLU. Interpretă muzică aromână. Actriță în piese aromâne.

4) Nicolae Vrana – Inginer calculatoare. Membru al CONSILILUI TINERILOR ARMÂNI şi al Consiliului Director al COMUNITĂȚII ARMÂNE DIN ROMÂNIA

5) Maria Vrana – Turism. Actriță în piese aromâne.

6) Georgiana Cerchezan – Inginerie chimică. Științe politice. Consilier RNP-Romsilva.

7) Nași Calențaru – Științe Politice. Consultant parlamentar in cadrul Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, Camera Deputaţilor. Preşedinte al CONSILILUI TINERILOR ARMÂNI (2011-2012). Membru al departamentului de Politică al YOUTH EUROPEAN NATIONALITIES.

8) Teodora Calagiu Garofil – Actriță profesionistă.

9) Alexandra Agavriloaiei – Studentă an II Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică.

10) Stere Stamule – Management. Marketing. Preşedinte al CONSILILUI TINERILOR ARMÂNI (2010-2011). Membru al departamentului de Comunicare al YOUTH EUROPEAN NATIONALITIES.

11) Sorin Anagnoste – Management. Marketing

12) Tănase Stamule – Management. Marketing

 

 

Locații de filmare: Constanța / România, Moscopole / Albania, Washington & Hollywood / SUA.

 

 

Contact:

ASOCIAȚIA CULTURALĂ CLA ”LA STEAUA”

Înfiinţată prin Sentinţa Civilă nr.313, pronunţată în Şedinţa publică din 22.06.1999 a Tribunalului Bucureşti Secţia a III-a Civilă,

Președinte: Toma Enache

Adresa: Bucureşti, str. Periş nr. 45, sector 2

Cod fiscal: nr.12708800

Cont bancar LEI: RO92RNCB0072049696250001 / BCR, sucursala Sector 1, București

Cont bancar USD: RO65RCNB0072049696250002 / BCR, sucursala Sector 1, București

 

 

La rubrica Noutăți (Hăbări nali) sunt postate două articole din ziarul bucureștean ”Jurnalul Național”, semnate de Tudor Cireș (30.07.2011 și 12.01.2012), și un articol din ziarul bucureștean ”România Liberă”, semnat de Cristian Hagi (30.06.2011).
 

 

 

 

Armâname cât î`nhi ti`anami – Neam aromân ce renume ai


Tutâ dzâua shed la ushâ
Shi`ashteptu un pui di lândârushi
Ca`s nhi`aducâ scrisoari
Di la fratili ma mari.

(Toată ziua șed la ușă

Și aștept un pui de rândunică

Ca să-mi aducă o scrisoare

De la fratele mai mare)

Refren - Refren
Tu xeani cându iaram
Dipriunâ io`nhi dzâtseam
Armâname, armâname,
Cât î`nhi ti`anami !
(În străinătate când eram

Totdeauna îmi ziceam

Neam aromânesc

Ce renume ai!)

Nu`i ghini ca s`hii diparti
Fârâ sori, fâr di frati
Cum shideam mi minduiam
Acasâ s`agiuntseam..

(Nu e bine să fii departe

Fără soră, fără frate

Cum ședeam și mă gândeam

Acasă ca să ajung)

Refren
- Refren

ma ghini iasti acasâ
Ca shidem cu tuts` la masâ
S`nâ giucăm noi, s`nâ cântăm,
C`altâ banâ nu n`avem..
(Că mai bine este acasă

Că ședem cu toți la masă

Să jucăm, să cântăm

Că altă viață nu avem)


Refren
- Refren

 

SURSA:

D!N4MO girl, Irina Loghin - Armâname cât î`nhi ti`anami versuri, ”giony”, Versuri3 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---irina-loghin---arm--name-c--t----nhi-ti-anami-/2642 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

La musheata armânâ – Tu frumoasă aromână


La musheata armânâ, 
La shopatlu din vali 
Totna` când nedz` 
Î`nhi fatsi mirachi mari. 

(Tu frumoasă aromână

La izvorul din vale

Mereu când mergi

Îmi faci placere mare)

Refren - Refren
Oh lele le oh, 
Multu î`nhi ti`am tu vreari 
Oh lele le oh, 
Dă`nhi si`unâ bâsheari! 

(Oh, lele, oh

Mult te mai iubesc

Oh, lele, oh

Dă-mi și o sărutare)

Ah armâna mea, 
Trup di fidanâ 
Cum sâ`nhi fac s`tsâ dzâc 
Pi suflit nhi`am ranâ. 

(Ah aromâna mea
Trup ca vlăstarul

Cum să fac să-ți zic

Pe suflet mi-am o rană)

Refren - Refren

Ah armâna mea, 
Stăi s`tsâ dzâc shi`un zbor 
 tora cu tini 
Mini voi s`mi însor. 

(Ah aromâna mea

Stai să-ți zic și o vorbă

Că acum cu tine

Eu vreau să mă însor)

Refren - Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Irina Loghin - La musheata armânâ, ”giony”, Versuri, 10 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---irina-loghin---la-musheata-arm--n--/2562 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

.

 

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required