Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: Sima
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Urări di aradâ - Urări ocazionale

Joi, 01 Martie 2012 08:30

Urări di aradă – Urări ocazionale 


I.)Anda ti adunj cu vârnâ – Când te întâlnești cu cineva

I.1.)Tu yineari – La venire:

Bună dzuua! – Bună ziua!

Ghini ti-aflai! – Bine te-am găsit!

I.2.a)Antreghi – Întrebi:

Cum hii? / Cum eshstă? – Cum ești? / Ce mai faci?

Cum trets? – Cum îți merge?

I.2.b)Apândâseshtsâ:

Bun (â) hiu. / Bun (â) escu – Sunt bine.

Bun trecu. – Îmi merge bine.

II.2.)Tu vgatâ – La plecare

Armâj ghini! – Rămâi cu bine!

Sânâtati! – Sănatate!

Oară bunâ! – Să fie într-un ceas bun!

Videari bunâ! – Să ne vedem cu bine!

Ancljinâciunj! - Plecăciuni! / Salutări!

Tuti-ambari! – Toate cu noroc!

 

II.)Anda ti duts oaspi – Când eșți musafir

II.1.)Tu yineari - La venire

II.1.a.)Oaspili: Oaspetele

Bunâ dzuua! – Bună ziua!

Ghini ti-aflai! – Bine te-am găsit!

II.1.b.)Nicuchirlu:

Ghini vinishi! – Bine ai venit!

Tritsets! – Intrați!

Ursits! (dzâc vâryâreanjlji) – Poftiți! (zic cei din Bulgaria)

Shedz s-nâ sheadâ pruxinitslji! – Șezi ca să ne șeadă pețitorii!

Anda chirniseshtsâ dzâts - Când arăți respect zici

Ftets-vâ ninti! – Treceți înainte / primii / în față!

Ahurhits! – Începeți!

II.2.)Tu vgată – La plecare

II.2.a.)Oaspili – Oaspetele:

Armânets ghini! - Rămâneți cu bine!

II.2.b.)Nicuchirlu – Gospodarul / Capul familiei:

Ncljinâciuni la tuts! – Plecăciuni / Salutări la toți!

Oară bunâ! – Să fie într-un ceas bun!

Cali bunâ! – Drum bun!

S-ai câshtiga / S-ai angâtan! (cându fudz alargu) – Să fii atent / Să ai grijă! (când călătorești departe)

 


Notă: Versiunile românești îmi aparțin.

 


SURSA

Mirela Sima (ed.), Marica Ciungu, Chiratsa Sima, Ecaterina Mihu, Urări di totna, Societatea Culturală Aromână, București, 2012.

Urări la harei - Urări la nuntă

Luni, 05 Martie 2012 10:32

Urări la harei – Urări la nuntă

 

I.)La isozmâtâ – La logodnă

I.1.)Numtarlji oarâ: - Nuntașii urează:

Cu ncherdu sh-hareili! – Cu câștig și nuntă!

Să-nchirdăseascâ! – Să aibe câștig / realizări!

I.2.)Nicuchirlji toarnâ: - Stăpînii casei răspund:

Hărioshi shi socri! – Bucuroși și socri!

Hârioshi shi yrambici / nveastâ! – Bucuroși și mire / mireasă!

Sh-la voi s-toarnâ! – Să se întoarcă nunta și la familia voastră!

I.3.)Dupâ isozmâtâ s-oarâ: - După logodnă se urează:

Cu ncherdu sh-la marea harauâ! – Cu câștig / realizări și la nunta mare!

 

II.) La numtâ – La nuntă

II.1.)Câlisarea ti numtâ u adarâ unâ tinirâ nveastâ i featâ. – Invitația la nuntă o face o nevastă tânără sau o fată.

Suntu câlisits cu culac nunlu shi fârtatslji. – Sunt invitați cu colac / turtă nașul și cavalerii de onoare.

Suratili s-câlisescu cu un mer arosh cu pâră nuntru. – Domnișoarele de onoare sunt invitate cu un măr roșu cu un ban înăuntru.

S-dzâtsi: - Se zice:

Hits câlisits la numtâ! – Sunteți invitați la nuntă!

Iara elj oarâ: - Iar ei urează!

Cu ncherdu sh-hareili! – Cu câștig / realizări și nuntă!

Sâ-nchirdâseascâ! – Să aibă câștig / realizări!

II.2.)Dupâ tsi s-bagâ câruna la bâsearica s-oarâ a nunjlor, a pârintsilor sh-la soie: - După ce se pune cununa mirilor la biserică se urează nașilor, părinților și neamurilor:

S-bâneadzâ preaclja! – Să trăiască perechea!

II.3.)Anda-l âmpartu ficiorlu, s-greashti pi tsinâ la soia di-aproapea. – Când se împarte averea părinților cu fiul însurat se invită la cină neamurile apropiate.

S-duc hări shi s-oarâ: - Se duc cadouri și se urează:

Trâ ninti s-lâ hibâ nicuchirata! – Să le meargă înainte căsnicia!

S-prucupsească! – Să se procopsească!

S-aibâ ambâreatsâ! – Să aibe noroc!

S-lâ fugâ tuti ca arâulu! – Să le fugă toate ca râul!

S-hibâ ghini! – Să fie bine!

Aroilu sâ-nchiseascâ! – Roiul de albine să pornească!

S-aibâ taifâ prucupsitâ sh-cu tinjii multâ! – Să aibă familie procopsită și foarte respectată!

 

III.)Cântitsi tsi s-cântâ la harei: - Cântece care se cântă la nunți

III.1.)A isusitâljei: - Logodnicei:

Nâ lilici aroshi – O floare roșie

Shadi mushata la poartâ – Șade frumoasa la poartă

III.2.)A nicuchirâljei: - Stăpânei casei

Nicuchira a casâljeiStăpâna casei

Mushuticâ dit gârdinâ – Frumușica din grădină

Nu-nj ti-arâdi featâ njică – Nu te păcăli fată mică

Unâ vâloagâ njicâ – O poiană mică

 


Notă: Versiunile românești îmi aparțin.

 


SURSĂ

Mihaela Sima (ed.), Marica Ciungu, Chiratsa Sima, Ecaterina Mihu, Urări di totna, Societatea Culturală Aromână, București, 2012.

Urări la sârbâtori shi la yiurtii – Urări la sărbători religioase și la zile speciale

 

I.)Urări di sârbâtori – Urări la sărbători religioase

I.1.)Preasinj: – Păresimi / Post creștinesc:

Anda s-adunâ unu-alantu, s-oarâ: - Când se întâlnesc două persoane se urează:

Preasini cu sânâtati! – Post cu sănătate!

Dupâ tsinâ, aushlu din casâ greashti: - După cină, bătrânul casei grăiește:

Aidits s-nâ ljirtăm! – Haideți să ne iertăm!

Ma njitslj adarâ mintănj sh-lâ dzâc a mărilor: - Cei mai mici în vârstă fac plecăciuni și le zic celor mai mari:

Ljirtati s-hibâ! – Iertate să fie!

Di zâmani bârbatslj s-acâtsa di anumiri sh-dzâtsea: - În trecut bărbații se prindeau de umeri și ziceau:

Ljartâ, Dum’ ljartâ / Tsi shtim, tsi nu shtim, / Tuti ljirtati s-hibâ,/ Tuti s-li-agârshim. – Iartă, Dumnezeule iartă, / Ce știm, ce nu știm, / Toate iertate să fie, / Toate să le uităm.

Di cara s-ljirta dzâtsea: - După ce se ierta se zicea:

Sh-di Pashti hârioshi! – Și de Paște bucuroși!

I.2.) Pashti – Paște

Hristolu nyie! – Hristos a înviat!

Dealithea nyie! – Adevărat a înviat!

Pashti cu harauâ! – Paște cu bucurie!

Pashti cu sânâtati! – Paște cu sănătate!

I.3.)Cârciun sh-Anlu Nău – Crăciun și Anul Nou

Ti multsâ anj! Cârciun cu sânâtati! – La mulți ani! Crăciun cu sănătate!

Ti multsâ anj! Anlu Nău cu sânâtati! – La mulți ani! Anul Nou cu sănătate!

 

II.)Urări la yiurtii – Urări la zile speciale

II.1.)Tu dzuua di numâ s-dzâtsi: - În ziua onomastică se zice:

S-bânedz cu numa! – Să trăiești cu numele!

II.2.)La yiurtii tâxitâ (anda bagâ omlu tsinâ tâxitâ ti agiutor i ti sânâtati): - La sărbătoare specială (când se face o masă pentru obținerea ajutorului divin sau pentru însănătoșire):

Cu agiutor s-hibâ! – Cu ajutor să fie! / Să ai ajutor!

Ayiulu cu-agiutor! – Sfântul cu ajutor! / Sfântul să tea jute!

 

III.)Urări di aradâ – Urări ocazionale

III.1.) Maca vârâ adră ică ancupârâ tsiva – Dacă se face sau se cumpără un lucru:

Hârlâtic s-hibâ! (ti lucri) – Cu noroc să fie! (pentru lucruri)

Cu sânâtati s-li porți! (ti stranji) – Să le porți cu sănătate! (pentru haine)

III.2.)Anda un om fudzi la vârâ aradă, priimnari i discurmari, s-oarâ: - Când se pleacă la vreun eveniment tradițional, călătorie sau concediu, se urează:

S-tritsets ghini! Să vă meargă bine!

Cali bunâ! – Drum bun!

 


Notă: Versiunile românești îmi aparțin.

 


SURSA:

Mirela Sima (ed.), Marica Ciungu, Chiratsa Sima, Ecaterina Mihu, Urări di totna, Societatea Culturală Aromână, București.

Anda-l ljartă Dumnidză vârnă – Când îl iartă Dumnezeu pe cineva / Cuvinte care se spun la înmormântare

 

I.La mortu – La mort / La înmormântare

I.1.)Tu yineari – La sosire

Oaminjlji nu s-ghinuiescu unu-alantu, nu da mâna, mash s-dzâtsi: - Oamenii nu-și dau binețe, nu-și dau mâna, doar se zice:

Dum’ljart-ul! / Dum’ljart-u! –Dumnezeu să-l ierte! / Dumnezeu s-o ierte!

Vâ alâsă! L-ljirtă Dumnidză! / U ljirtă Dumnidză! – V-a lăsat! L-a iertat Dumnezeu! A iertat-o Dumnezeu!

Anda easti aush sh-lândzid, s-dzâtsi: - Dacă mortul era bătrân și bolnav, se zice:

Sh-ascâpă! – A scăpat!

Âlj si bitisi gljemlu! – I s-a terminat ghemul!

Sh-adună suflitlu! – I-a plecat sufletul!

I.2.)Tu vgatâ s-dzâtsi: - La plecare se zice:

Dumnidză s-lu ljartâ! S-bâneadzâ taifa s-lu-aducâ aminti! / Dumnidză s-u ljartâ! S-bâneadzâ taifa s-u-aducâ aminti! – Dumnezeu să-l ierte! Să-i trăiască familia ca să-l aducă aminte! / Dumnezeu s-o ierte! Să-i trăiască familia s-o aducă aminte!

 

II.) La misali – La pomană

II.1.)Tu yineari s-dzâtsi mash: - La sosire se zice doar:

Dum’ljart-ul! / Dumljart-u!

II.2.)Tu vgatâ s-dzâtsi: - La plecare se zice:

S-bânats voi s-lu-adutsets aminti!/ S-bânats voi s-u-adutsets aminti! – Să trăiți voi să-l aduceți aminte! / Să trăiți voi s-o aduceți aminte!

Sh-tora la harei s-nâ videm! – Și acum la nunți să ne vedem!

III.3)Anda s-da dari, s-da tu mânâ shi s-dzâtsi: - Dacă se dă de pomană, se dă în mână și se zice:

S-âlj si aflâ! – Să i se găsească! / Să aibă pe lumea cealaltă!

S-âlj hibâ dininti! (la fârshirots) – Să-i fie dinainte! / Să aibă în față pe lumea cealaltă!

 


Notă: Versiunile românești îmi aparțin.

 


SURSA

Mirela Sima (ed.), Marica Ciungu, Chiratsa Sima, Ecaterina Mihu, Urări di totna, Societatea Culturală Aromână, București.

 

Lună moi, luna mea – Lună măi, luna mea


Câti steali sunt pi tseru` 
Lună moi, luna mea, 
Noaptea ardu, dzâua chieru` 
Lună moi, luna mea.. 

(Câte stele sunt pe cer

Lună măi, luna mea

Noaptea luminează, ziua dispar

Lună măi, luna mea)

Dzâua chieru` sh`noaptea ardu 
Lună moi, luna mea, 
 mutrescu doii la gardu 
Lună moi, luna mea.. 
(Ziua dispar și noaptea luminează

Lună măi, luna mea

Ne privesc amândoi la gard

Lună măi, luna mea)

Ochii a tăi ca doau` steali 
Lună moi, luna mea, 
Suntu`, moi, mirăchili a meali 
Lună moi, luna mea.. 

(Ochii tăi ca două stele

Lună măi, luna mea

Sunt măi iubirea mea

Lună măi, luna mea)

Noaptea tutâ scântiadzâ 
Lună moi, luna mea, 
Dzâua dormu pi`a ta fatsâ 
Lună moi, luna mea.. 
(Noaptea toată scânteiază

Lună măi, luna mea

Ziua dorm pe a ta față

Lună măi, luna mea)


SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Lupci & Sima - Lună moi, luna mea, ”giony”, Versuri, 1 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---lupci---sima---lun---moi--luna-mea/2929 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ianula tsea dultsea – Ianula cea dulce

Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori.. 
Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori… 

(Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria

Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria)


Arâchirâ  Ianula, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Arâchirâ  Ianula, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Răpiră pe Ianula

Ianula cea dulce

Răpiră pe Ianula

Ea Sârâcâceanâ)

U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus.. 
U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus… 

(Urcară, doar urcară

Muntele în sus

Porniră, doar porniră

Muntele în sus)

Inshi pi`un munti analtu, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Inshi pi`un munti analtu, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Urcă pe un munte înalt

Ianula cea dulce

Urcă pe un munte înalt

Ea Sârâcâeanâ)

Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ.. 
Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ… 

(Cade, Ianula

Cade Ianula bolnavă

Cade Ianula

Cade Ianula bolnavă)

Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Bolnavă greu pe moarte

Ianula cea dulce

Bolnavă greu pe moarte

Ea Sârâcâceanâ)

Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa.. 
Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa… 
(Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa

Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa)


S`tsâ ved sh`niputearea, 
Ianula `tsea dultsea… 
S`tsâ ved sh`niputearea, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Să-ți văd boala

Ianula cea dulce

Să-ți văd boala

Ea Sârâcâceanâ)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Sima - Ianula tsea dultsea, ”giony”, Versuri, 8 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---sima---ianula-tsea-dultsea/2645 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Iu iarai  - Unde ai fost

Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 
Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 

(Unde ai fost, unde ai fost fată până acum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară

Unde ai fost, unde ai fost fată pânăacum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară)


Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 

(Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)


Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
(Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)

 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Iu iarai , ”giony” / Versuri, 14 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---iu-iarai/1158 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Featã ditu Sãrunã – Fată din Salonic

 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 
 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 

(O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu

O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu)


Dusii Lena in vale moi 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
Dusii Lena in vale lea 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
(Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu căldarea

Eleno tu, soro tu

Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu caldaria

Eleno tu, soro tu)


Sheadi u zburashti 
Li Leni nu'i si greashti 
Leno lea, soro lea 
Sh'datsã hãbari in hoarã 
Hoara bijduveanjloru 
Leno lea, soro lea 

(Șede o vorbește

Elenei nu-i grăiește

Eleno tu, soro tu

Și dați de veste în sat

Satul bijduvenilor

Eleno tu, soro tu)

 

Lenã hii msheatã lea 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 
Lenã hii msheatã 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 

(Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu

Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu)


SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Featã ditu Sãrunã, ”giony” / Versuri,  5 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---feat---ditu-s--run--/1100 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Vruta mea – Iubita mea

Vruta mea tsi'a'nj ts'aspunu 
Di cãndu eram deadunu 
Haidi vruta mea, bunã 
Haidi s'hii a mea, armãnã 
Featã armãnã 
(Iubita mea vreau să-ți amintesc

De când eram împreună

Haide iubita mea bună

Haide să fii a mea aromâno

Fată aromână)


Nã'ancãcemu di pi tsiva 
Nu shtiu cari  stipsea 
Haidi ta s'nã vremu , featã 
Doji ta s'nã luãm, armãnã 
Featã bunã 
(Ne-am certat pentru nimic

Nu știu cine e vinovat

Haide ca să n eiubim fată

Amândoi să ne luăm aromâno

Fată bună)


 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Vruta mea, ”giony” / Versuri, 14 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---vruta-mea/810 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lãi tiniru picurare – Măi tinere păcurar

 

Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?

Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?)


Ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 
Ooo 
ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 

(Oh tu aromâne

Eu și turma mea

Oh tu aromâne

Eu și turma mea)


Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?

Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?)


Ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 
Ooo 
ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 

(Oh tu aromâne

Munții și pădurea

Oh tu aromâne

Munții și pădurea) 

Vidzui  featã – Văzui o fată


Vidzui  featã io 

Cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 

(Văzui o fată eu

Cu părul despletit

Ah aiman, cu părul despletit)


Avdzã 
lea featã, avdzã 
Tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 

(Auzi tu fată, auzi

Ce-ți voi zice și eu

Ce-ți voi zice și eu)Opa opa – Opa opa

Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 
Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie
(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie)

Refren - Refren
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 

(Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește
Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește)

I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 
I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 

(E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi
E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi)

Refren
- Refren
SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Lãi tiniru picurare & Vidzui nã featã & Opa opa, ”giony” / Versuri,  15 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---l--i-tiniru-picurare---vidzui-n---feat-----opa-opa/970 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Alargu, alargu – Departe, departe


Alargu, alargu, alargu hiu feată di tini 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 

(Departe, departe,departe sunt fată de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul, fată, la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul, fată, la tine)

 

Refren - Refren
Nu`nhi ti`anvirina, tini nhică lea, 
 tut va s`hii, va s`hii a mea 
Di`alargu va z`in, di mânâ a ti tsân 
Doii di vreari va ni`azburâm 

(Nu te supăra, tu mititico tu

Că tot vei fi, vei fi a mea

De departe voi veni, de mână te voi ține

Amândoi de iubire vom vorbi)

Cându as batâ vintul pisti a mea frunti aratsi 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 

(Când va bate vântul peste a mea frunte rece

Aud, fată mică, cum îmi grăiește și a ta voce
Aud, fată mică, cum îmi grăiește și a ta voce)

Refren –
Refren


lea primuveară, a lea imsheata primuveară, 
Nu ti dipiseshtsâ ca`s dipun la vruta`n hoarâ.. 
Nu ti dipiseshtsâ ca`s dipun la vruta`n hoarâ.. 
(A tu primăvară,a tu frumoasă primăvară

Nu te mai termini ca să cobor la iubita-n sat

Nu te mai termini ca să cobor la iubita-n sat)


Refren –
RefrenSURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Alargu, alargu , ”giony” / Versuri,  26 iunie 2012http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---alargu--alargu/3121 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Di-alargu vruta mea – De departe iubita mea


De'alargu vruta mea tsã ascriu 
S'ni aspuni di acasã voi  stiu 
Di multu vdzishi ma nu'aspuseshi 
Ia ca tricura trei meshi, lele 
Ia ca tricura trei meshi 

(De departe iubita mea îți scriu

Să-mi spui de acasă vreau să știu

De mult ai plecat, dar nu ai spus

Ia că au trecut trei luni, lele

Ia că au trecut trei luni)

Ma Dumnidzãlu tsi'ni adrã 
Cu greu blastem mi blastimã 
Un cani arau ca mi mascã 
Avdzai ca vruta si martã 

(Dar Dumnezeu ce mi-a făcut

Cu greu bluestem m-a blestemat

Un câine rău m-a mușcat

Am auzit că iubita s-a măritat)

Di arsini acasã nu potu s'negu 
Tru xinitie io va'nhi shedu 
Tsi ni'iaram gione ca stihiu 
Chirut tru xeani io va'ni hiu, lele 
Chirut tru xeani io va'ni hiu 

(De rușine acasă nu pot să merg

În străinătate eu voi sta

Că mi-eram un june

Pierdut în străinătate eu voi fi, lele

Pierdut în străinătate eu voi fi)

Tora armaname na murishi 
Frati cu sora dispartsashi 
Ah lai xeana corbã s'mori 
 luasi di acasa a nostsa fciori, lele 
 luasi di acasa a nostsa fciori 
(Acum neam aromân ai murit

Frate cu soră s-au despărțit

Ah neagră străinătate nenorocită să mori

Ne-ai luat de acasă ai nostri feciori, lele

Ne-ai luat de acasă ai nostri feciori)


SURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Di-alargu vruta mea, ”giony” / Versuri, 25 iunie 2012http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---di-alargu-vruta-mea/3120 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lilici di primveară – Floare de primăvară

Ore nu tsam dzasa feata armanâ 
Iesi cafi seara la fantanâ, lilici di primveară 
Ore nu-nji dzasesi ma nu mi alasară 
Mana sh cu tati s-iesu nafoară, lilici di primveară 
(O, nu ți-am zis fată aromână

Ieși în fiecare seară la fântână, floare de primăvară

O, nu mi-ai zis, dar nu m-au lăsat

Mama și cu tata să ies afară, floare de primăvară)

 

Refren - Refren
Mintea nji iasti mash la tini 
Fârâ tini io vas moru 
Mash a ta dulti basheari 
Nji astindzi a tau doru 

(Mintea îmi este doar la tine

Făr tine eu voi muri

Doar a ta dulce sărutare

Îmi stinge al tău dor)

Hai nu tsam dzasa feata njicâ 
Iesi pi la poarta fara fricâ, lilici di primveară 
Ah cum vas iesu ca va mi duchească 
Mana cu tati va mi variască, lilici di primveară 

(Hai nu ți-am zis fată mica

Ieși p ela poartă făr frică, floare de primăvară

Ah, cum să ies că mă vor simți

Mama cu tata mă vor certa, floare de primăvară)

Refren -
Refren

Hai tut mi duc lea sh tut mi tornu 
Sh mas nu ti vedu io nu nji am somnu, lilici di primveara 
Sh io tut la tini mi minduiescu 
Ma va s-mi ashtepta pana s-crescu, lilici di primveara 

(Hai, tot mă duc, tu, și tot mă întorc

Și dacă nu te văd, eu nu am somn, floare de primăvară

Și eu tot la tine mă gândesc

Dacă mă vei aștepta până voi crește, floare de primăvară)

Refren -
Refren


SURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Lilici di primveară, ”giony” / Versuri, 24 iunie 2012, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---lilici-di-primvear--/3117 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Va-s beau unâ arikii – Voi bea un rachiu


Intru tru hani sâ-ñi beau cafelu 
Mi veadi lumea shi ñi-adunâ gailelu 
Intru tru hani sâ-ñi beau cafelu 
Mi veadi lumea shi ñi-adunâ gailelu 

(Intru în restaurant să-mi beau cafeaua

Mă vede lumea și își face griji

Intru în restaurant să-mi beau cafeaua

Mă vede lumea și își face griji)

Refren - Refren
Va-s beau unâ arikii, va-s beau shi-unu cafe 
Va-s beau shi-unâ tsigari  hiu chihâe 

(Voi bea un rachiu, voi beau și o cafea

Voi fuma și o țigară că sunt boier)

Va-s dau di budzâ, sâ-ñi vindicŭ arana 
Mi-acatsâ hâryia, gulescu damigeana 
Va-s dau di budzâ, sâ-ñi vindicŭ arana 
Mi-acatsâ hâryia, gulescu sh-damigeana 
(Voi strange din buze să-mi vindec rana

Mă prind zorii, golesc damigeana

(Voi strange din buze să-mi vindec rana

Mă prind zorii, golesc damigeana)


Refren –
Refren


Niscânti moashi ñi-ascotŭ zboarâ 
Iñi misurâ añl’i, vorŭ ca-s mi nsoarâ 
Niscânti moashi ñi-ascotŭ zboarâ 
Iñi misurâ añl’i, vorŭ ca-s mi nsoarâ 

(Niște bătrâne îmi scot vorbe

Îmi numără anii, vor să mă însoare
Niște bătrâne îmi scot vorbe

Îmi numără anii, vor să mă însoare)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

Maria, Gigi Sima - Va-s beau unâ arikii, ”giony” / Versuri, 6 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---va-s-beau-un---arikii-(la-rece)/2315 (Audio)

NOTĂ

Versiunea românească de Marius Teja.

 
 

Mutrea-tsâ lucrulu – Vezi-ți de treabă

Mutrea-tsâ lucrulu handa 
Tsi vedzâ prisuprâ nu-i di-alihea 
Tsi stai cu mâiñili ambrâtsâlati 
Sh-ti plândzâ  ti-alasâ tihia 
Tsi stai cu mâiñili ambrâtsâlati 
Sh-ti plândzâ  ti-alasâ tihia 

(Vezi-ți de treabă bine

Ce vezi deasupra nu-i adevărat

Ce stai cu mâinile încrucișate

Și-ți plângi că te lasă norocul

Ce stai cu mâinile încrucișate

Și-ți plângi că te lasă norocul)


Vidzushi unŭ tserŭ fârâ niori 
Sh-nâ vearâ vârâ livâ aratsi 
Unŭ câmpu fârâ guvujdei 
Sh-barimŭ unŭ omŭ fârâ fârmatsi 
Unŭ câmpu fârâ guvujdei 
Sh-barimŭ unŭ omŭ fârâ fârmatsi 
(Văzuși un cer fără nori

Și-ntr-o vară vreun adiere rece

Un câmp fără spini

Și barem un om fără supărări

Un câmp fără spini

Și barem un om fără supărări)

 


Vidzushi cutari fârâ stearpi 
Sh-nâ hoarâ fârâ nâpudzâi 
Mutrea-tsâ lucrulu lăi gione 
Sh-unŭ naltŭ cânticu tora dzâi 
Mutrea-tsâ lucrulu lăi gione 
Sh-unŭ naltŭ cânticu tora dzâi 

(Văzuși stână fără oi sterpe

Și un sat fără oameni răi

Vezi-ți de treabă june

Și un cântec de sus acum începe

Vezi-ți de treabă june

Și un cântec sus acum începe) 

SURSA

Maria, Gigi Sima - Mutrea-tsâ lucrulu, ”giony” / Versuri, 2 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---mutrea-ts---lucrulu-(-de-vis:)))))-)/2308 (Audio) 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 Tru livadi  - În livadă

Tru livadi , tru livadi mi priimnamŭ 
A li vrută , a li vrută ii cântamŭ 
Tru livadi , tru livadi mi priimnamŭ 
A li vrută , a li vrută ii cântamŭ 

(În livadă, în livadă mă plimbam

Iubitei, iubitei îi cîntam

În livadă, în livadă mă plimbam

Iubitei, iubitei îi cîntam)

 

Refren - Refren

Ari hari multu-shi ari 
Feata pi cari u-amŭ tu vreari 
Ocl’i , perlu neali neali 
Dol’i nâ-avemŭ uidiseari 

(Are har, mult are

Fata pe care o iubesc

Ochii, părul bucle, bucle

Amândoi ne potrivim)


Inima , inima pâlâcârseamu 
Cătrâ mini, cătrâ mini iñi dzâtsea 
Inima , inima pâlâcârseamu 
Câtrâ mini, câtrâ mini iñi dzâtsea 

(Inima, inima îmi rugam

Către mine, către mine ea zicea

Inima, inima îmi rugam

Către mine, către mine ea zicea)


Refren -
Refren

Gione , gione io multu ti voiŭ 
Di mâni , di mâni va s-yinu la voi 
Gione , gione io multu ti voiu 
Di mâni , di mâni va s-yinu la voi 

(June, june eu mult te iubesc

De mâine, de mâine eu voi veni la voi

June, june eu mult te iubesc

De mâine, de mâine eu voi veni la voi)

 

Refren - Refren


 

SURSA

Maria, Gigi Sima - Tru livadi, ”giony” / Versuri, 2 august 2010 , http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---tru-livadi-(la-rece)/2306 (audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Trandafir pi cheptu io sti ved -

 

S’numhi astepta vruta mea 
N’ari cum c’az in 
Suflitlu l’am ahanda 
Il plangu s’il suschin 

(Să nu mă aștepți iubita mea

Nu voi putea să vin

În adâncul sufletului

Plâng și suspin)

 

Refren - Refren
Trandafir pi chept io sti ved 
Stza plandza mana ta 
La steali voi s’agiungu s’mor 
Lutseafir s’mea’dar 

(Trandafir pe piept eu să te văd

Să-ți plângi mâna ta

La stele vreau să ajung să mor

Luceafăr să mă fac)


Nafoara’i ghets 
N’am tsi s’adar 
Cu cari s’asburascu 
In tini vruta ,in aua 
Ti palacarsescu 
(Afară-i ger

N-am ce să fac

Cu cine să vorbesc

Vino tu iubita mea, vino aici

Te rog)

 

Refren - Refren

 

SURSA

Gore Dany, Gigi Sima - Trandafir pi cheptu io sti ved, ”Giony” / Versuri, 11 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---trandafir-pi-cheptu-io-sti-ved-.-live-america-!!!-/947 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ah alba mea – Ah alba mea

 

Ahh alba mea si imsheata mea 
Dzai a mumatai sti da 
Mana mea bana s'da 
Mini una nu mi daaaa 

(Ah fericirea mea și frumoasa mea

Zi-i maică-tii să te dea

Mama mea viața își dă

Și pe mine una nu mă dă)


Ahhh alba mea si imsheata mea 
Dzai a fentui sa'nhi ti dai 
Fendi a meu aveari isi da 
Mini una nu mi daaaa 

(Ah fericirea mea și frumoasa mea

Zi-i lui taică-tu ca să te dea

Tatăl meu averea își dă

Și pe mine una nu mă dă)


Ahhh alba si imsheata mea 
Dzai a fratitui sti da 
Fratinhiu nhiata isi da 
S'mi una nu mi da 

(Ah fericirea mea și frumoasa mea

Zi-i fratelui ca să te dea

Frate-miu tinerețea își dă

Și pe mine una nu mă dă)

 

 

SURSA

Geoga Rafte, Gigi Sima - Ah alba mea, ”giony” / Versuri, 27 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---ah-alba-mea/685 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Treili nveasti 

Treili nveasti , pitŭ gârdinâ ma si priimna 
Treili nveasti , pitŭ gârdinâ ma si priimna 
Imnâ arada, rada , rada ‘ntr-ocl’i nu mutrea 
Imnâ arada, rada , rada ‚ntr-ocl’i nu mutrea 

(Trei neveste prin grădină se plimbau 

Trei neveste prin grădină se plimbau

Pășeau în șir, în șir, în șir, în ochi nu se priveau

Pășeau în șir, în șir, în șir, în ochi nu se priveau)

Asarnoaptea la fântânâ apă lea sh-ascutea 
Asarnoaptea la fântânâ apă lea sh-ascutea 
Poali cu fustani lungâ lungâ di padi 

(Aseară la fântână apă își scotea

Aseară la fântână apă își scotea

Rochie cu poale lungi, lungi până la pământ

Rochie cu poale lungi, lungi până la pământ)


SURSA

Maria, Gigi Sima - Luai cârliglu & Treili nveasti, ”giony” / Versuri, 2 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---luai-c--rliglu-treili-nveasti-(liveeee)/2307 (Audio)

 

NOTĂ

Versiuni românești de Marius Teja.


 

Unu`i Gicã Hagi – Unu-i Gică Hagi

 

 

 

Avdzãtsã armãname tsi mari caimo 
Duchescu c`auşescu, lele ca vai di io 
Tora va  cãntu pi armãnescu iho 
Di naima avdzãtlu gioni va  cãntu io 

 

(Auziți voi aromâni ce mare dor

 

Simt că îmbătrânesc, lele ca vai de mine

 

Acum vă voi cânta în aromână

 

De cel mai renumit june vă voi cânta eu)

 

Refren - Refren
Unu`i Gicã Hagi, tsi topa u bati 
Lãsã americanjii , s`creapã di yinati (bis) 

 

(Unu-i Gică Hagi care mingea o joacă

 

I-a făcut pe americani să crape de ciudă)

Asprilla , Valderrama , Rincon ,Valencia 
Dzãtsea marli Pele,  naima bunu era 
Cãndu giucã Gicã, di intrã tu ei 
Di iu era livendzã, ditu luchi s`adrarã njei 

 

(Asprilla, Valderrama, Rincon, Valencia

 

Zicea marele Pele, că cel mai bun era

 

Când jucă Gică, de intră în ei

 

De unde erau viteji, din lupi se făcură miei)

Refren –
Refren

 


Naima avdzãtlu gioni, tora va vã`spunu 
Inima mi doari , ca iasti ficior armãn 
Elu dit tutã lumea iasti naima bun 
Tsi fu cu Iordanescu, la America di adunu 

 

(Cel mai renumit june, acum vă voi spune

 

Inima mă doare, că este june aromân

 

El din toată lumea este cel mai bun

 

Care fu împreună cu Iordănescu în America)

Refren –
Refren

 


Asprilla , Valderrama , Rincon ,Valencia 
Dzãtsea marli Pele,  naima bunu era 
Cãndu giucã Gicã, di intrã tu ei 
Di iu era livendzã, ditu luchi s`adrarã njei 

 

(Asprilla, Valderrama, Rincon, Valencia

 

Zicea marele Pele, că cel mai bun era

 

Când jucă Gică, de intră în ei

 

De unde erau viteji, din lupi se făcură miei)

Refren –
Refren

 


Naima avdzãtlu gioni, tora va vã`spunu 
Inima mi doari , ca iasti ficior armãn 
Elu dit tutã lumea iasti naima bun 
Tsi fu cu Gabi Balint, la America di adunu 

 

(Cel mai renumit june, acum vă voi spune

 

Inima mă doare, că este june aromân

 

El din toată lumea este cel mai bun

 

Care fu împreună cu Gabi Balint în America)

Refren -
Refren (2xbis) 

 

 

 

 

 

Multi Stadioani

 

 

 

Refren - Refren

 

Multi stadioani, grescu Gicã Hagi 
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã frate 
Multi stadioani, grescu Gicã Hagi 
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã Hagi 

 

(Multe stadioane strigă Gică Hagi

 

Viață, sănătate să ai Gică Hagi
Multe stadioane strigă Gică Hagi

 

Viață, sănătate să ai Gică Hagi)

Tsi a  spunu lãi gionji mãratsã, 
Di unu gioni tsi l`u şhteatsã 
Easti elu gioni armãnu , 
Easti elu moi nai ma bunu 
Easti steaua armãnjiloru 
Fotbalistul cari`l voru! 

 

(Ce vă voi spune măi juni

 

De un june ce-l știți

 

Este el june aromân

 

Este el măi cel mai bun

 

Este steaua aromânilor

 

Fotbalistul cel mai iubit!)

Refren - Refren

 


Di njicu elu anda era, stadioani alãga 
Farul, Sportul şi Steaua, agiumsi Barcelona 
Easti steaua armãnjiloru 
Fotbalistul cari`l voru! 

 

(De mic când el era, stadioanul îi plăcea

 

Farul, Sportul și Steaua, ajunse la Barcelona

 

Este steaua aromânilor

 

Fotbalistul cel mai iubit!)

Refren - Refren

 

 

 

 

 

SURSA

 

Sia Regiu, Gigi Sima - Unu`i Gicã Hagi & Multi Stadioani , ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---live-gigi-sima---gic---hagi---unu-i-gic---hagi---multi-stadioani---oh-lea-dada-mea---tu-machidonii/2905 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiuni românești de Marius Teja.Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required