Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: Mihu
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Urări di aradâ - Urări ocazionale

Joi, 01 Martie 2012 08:30

Urări di aradă – Urări ocazionale 


I.)Anda ti adunj cu vârnâ – Când te întâlnești cu cineva

I.1.)Tu yineari – La venire:

Bună dzuua! – Bună ziua!

Ghini ti-aflai! – Bine te-am găsit!

I.2.a)Antreghi – Întrebi:

Cum hii? / Cum eshstă? – Cum ești? / Ce mai faci?

Cum trets? – Cum îți merge?

I.2.b)Apândâseshtsâ:

Bun (â) hiu. / Bun (â) escu – Sunt bine.

Bun trecu. – Îmi merge bine.

II.2.)Tu vgatâ – La plecare

Armâj ghini! – Rămâi cu bine!

Sânâtati! – Sănatate!

Oară bunâ! – Să fie într-un ceas bun!

Videari bunâ! – Să ne vedem cu bine!

Ancljinâciunj! - Plecăciuni! / Salutări!

Tuti-ambari! – Toate cu noroc!

 

II.)Anda ti duts oaspi – Când eșți musafir

II.1.)Tu yineari - La venire

II.1.a.)Oaspili: Oaspetele

Bunâ dzuua! – Bună ziua!

Ghini ti-aflai! – Bine te-am găsit!

II.1.b.)Nicuchirlu:

Ghini vinishi! – Bine ai venit!

Tritsets! – Intrați!

Ursits! (dzâc vâryâreanjlji) – Poftiți! (zic cei din Bulgaria)

Shedz s-nâ sheadâ pruxinitslji! – Șezi ca să ne șeadă pețitorii!

Anda chirniseshtsâ dzâts - Când arăți respect zici

Ftets-vâ ninti! – Treceți înainte / primii / în față!

Ahurhits! – Începeți!

II.2.)Tu vgată – La plecare

II.2.a.)Oaspili – Oaspetele:

Armânets ghini! - Rămâneți cu bine!

II.2.b.)Nicuchirlu – Gospodarul / Capul familiei:

Ncljinâciuni la tuts! – Plecăciuni / Salutări la toți!

Oară bunâ! – Să fie într-un ceas bun!

Cali bunâ! – Drum bun!

S-ai câshtiga / S-ai angâtan! (cându fudz alargu) – Să fii atent / Să ai grijă! (când călătorești departe)

 


Notă: Versiunile românești îmi aparțin.

 


SURSA

Mirela Sima (ed.), Marica Ciungu, Chiratsa Sima, Ecaterina Mihu, Urări di totna, Societatea Culturală Aromână, București, 2012.

Urări la harei - Urări la nuntă

Luni, 05 Martie 2012 10:32

Urări la harei – Urări la nuntă

 

I.)La isozmâtâ – La logodnă

I.1.)Numtarlji oarâ: - Nuntașii urează:

Cu ncherdu sh-hareili! – Cu câștig și nuntă!

Să-nchirdăseascâ! – Să aibe câștig / realizări!

I.2.)Nicuchirlji toarnâ: - Stăpînii casei răspund:

Hărioshi shi socri! – Bucuroși și socri!

Hârioshi shi yrambici / nveastâ! – Bucuroși și mire / mireasă!

Sh-la voi s-toarnâ! – Să se întoarcă nunta și la familia voastră!

I.3.)Dupâ isozmâtâ s-oarâ: - După logodnă se urează:

Cu ncherdu sh-la marea harauâ! – Cu câștig / realizări și la nunta mare!

 

II.) La numtâ – La nuntă

II.1.)Câlisarea ti numtâ u adarâ unâ tinirâ nveastâ i featâ. – Invitația la nuntă o face o nevastă tânără sau o fată.

Suntu câlisits cu culac nunlu shi fârtatslji. – Sunt invitați cu colac / turtă nașul și cavalerii de onoare.

Suratili s-câlisescu cu un mer arosh cu pâră nuntru. – Domnișoarele de onoare sunt invitate cu un măr roșu cu un ban înăuntru.

S-dzâtsi: - Se zice:

Hits câlisits la numtâ! – Sunteți invitați la nuntă!

Iara elj oarâ: - Iar ei urează!

Cu ncherdu sh-hareili! – Cu câștig / realizări și nuntă!

Sâ-nchirdâseascâ! – Să aibă câștig / realizări!

II.2.)Dupâ tsi s-bagâ câruna la bâsearica s-oarâ a nunjlor, a pârintsilor sh-la soie: - După ce se pune cununa mirilor la biserică se urează nașilor, părinților și neamurilor:

S-bâneadzâ preaclja! – Să trăiască perechea!

II.3.)Anda-l âmpartu ficiorlu, s-greashti pi tsinâ la soia di-aproapea. – Când se împarte averea părinților cu fiul însurat se invită la cină neamurile apropiate.

S-duc hări shi s-oarâ: - Se duc cadouri și se urează:

Trâ ninti s-lâ hibâ nicuchirata! – Să le meargă înainte căsnicia!

S-prucupsească! – Să se procopsească!

S-aibâ ambâreatsâ! – Să aibe noroc!

S-lâ fugâ tuti ca arâulu! – Să le fugă toate ca râul!

S-hibâ ghini! – Să fie bine!

Aroilu sâ-nchiseascâ! – Roiul de albine să pornească!

S-aibâ taifâ prucupsitâ sh-cu tinjii multâ! – Să aibă familie procopsită și foarte respectată!

 

III.)Cântitsi tsi s-cântâ la harei: - Cântece care se cântă la nunți

III.1.)A isusitâljei: - Logodnicei:

Nâ lilici aroshi – O floare roșie

Shadi mushata la poartâ – Șade frumoasa la poartă

III.2.)A nicuchirâljei: - Stăpânei casei

Nicuchira a casâljeiStăpâna casei

Mushuticâ dit gârdinâ – Frumușica din grădină

Nu-nj ti-arâdi featâ njică – Nu te păcăli fată mică

Unâ vâloagâ njicâ – O poiană mică

 


Notă: Versiunile românești îmi aparțin.

 


SURSĂ

Mihaela Sima (ed.), Marica Ciungu, Chiratsa Sima, Ecaterina Mihu, Urări di totna, Societatea Culturală Aromână, București, 2012.

Urări la sârbâtori shi la yiurtii – Urări la sărbători religioase și la zile speciale

 

I.)Urări di sârbâtori – Urări la sărbători religioase

I.1.)Preasinj: – Păresimi / Post creștinesc:

Anda s-adunâ unu-alantu, s-oarâ: - Când se întâlnesc două persoane se urează:

Preasini cu sânâtati! – Post cu sănătate!

Dupâ tsinâ, aushlu din casâ greashti: - După cină, bătrânul casei grăiește:

Aidits s-nâ ljirtăm! – Haideți să ne iertăm!

Ma njitslj adarâ mintănj sh-lâ dzâc a mărilor: - Cei mai mici în vârstă fac plecăciuni și le zic celor mai mari:

Ljirtati s-hibâ! – Iertate să fie!

Di zâmani bârbatslj s-acâtsa di anumiri sh-dzâtsea: - În trecut bărbații se prindeau de umeri și ziceau:

Ljartâ, Dum’ ljartâ / Tsi shtim, tsi nu shtim, / Tuti ljirtati s-hibâ,/ Tuti s-li-agârshim. – Iartă, Dumnezeule iartă, / Ce știm, ce nu știm, / Toate iertate să fie, / Toate să le uităm.

Di cara s-ljirta dzâtsea: - După ce se ierta se zicea:

Sh-di Pashti hârioshi! – Și de Paște bucuroși!

I.2.) Pashti – Paște

Hristolu nyie! – Hristos a înviat!

Dealithea nyie! – Adevărat a înviat!

Pashti cu harauâ! – Paște cu bucurie!

Pashti cu sânâtati! – Paște cu sănătate!

I.3.)Cârciun sh-Anlu Nău – Crăciun și Anul Nou

Ti multsâ anj! Cârciun cu sânâtati! – La mulți ani! Crăciun cu sănătate!

Ti multsâ anj! Anlu Nău cu sânâtati! – La mulți ani! Anul Nou cu sănătate!

 

II.)Urări la yiurtii – Urări la zile speciale

II.1.)Tu dzuua di numâ s-dzâtsi: - În ziua onomastică se zice:

S-bânedz cu numa! – Să trăiești cu numele!

II.2.)La yiurtii tâxitâ (anda bagâ omlu tsinâ tâxitâ ti agiutor i ti sânâtati): - La sărbătoare specială (când se face o masă pentru obținerea ajutorului divin sau pentru însănătoșire):

Cu agiutor s-hibâ! – Cu ajutor să fie! / Să ai ajutor!

Ayiulu cu-agiutor! – Sfântul cu ajutor! / Sfântul să tea jute!

 

III.)Urări di aradâ – Urări ocazionale

III.1.) Maca vârâ adră ică ancupârâ tsiva – Dacă se face sau se cumpără un lucru:

Hârlâtic s-hibâ! (ti lucri) – Cu noroc să fie! (pentru lucruri)

Cu sânâtati s-li porți! (ti stranji) – Să le porți cu sănătate! (pentru haine)

III.2.)Anda un om fudzi la vârâ aradă, priimnari i discurmari, s-oarâ: - Când se pleacă la vreun eveniment tradițional, călătorie sau concediu, se urează:

S-tritsets ghini! Să vă meargă bine!

Cali bunâ! – Drum bun!

 


Notă: Versiunile românești îmi aparțin.

 


SURSA:

Mirela Sima (ed.), Marica Ciungu, Chiratsa Sima, Ecaterina Mihu, Urări di totna, Societatea Culturală Aromână, București.

Anda-l ljartă Dumnidză vârnă – Când îl iartă Dumnezeu pe cineva / Cuvinte care se spun la înmormântare

 

I.La mortu – La mort / La înmormântare

I.1.)Tu yineari – La sosire

Oaminjlji nu s-ghinuiescu unu-alantu, nu da mâna, mash s-dzâtsi: - Oamenii nu-și dau binețe, nu-și dau mâna, doar se zice:

Dum’ljart-ul! / Dum’ljart-u! –Dumnezeu să-l ierte! / Dumnezeu s-o ierte!

Vâ alâsă! L-ljirtă Dumnidză! / U ljirtă Dumnidză! – V-a lăsat! L-a iertat Dumnezeu! A iertat-o Dumnezeu!

Anda easti aush sh-lândzid, s-dzâtsi: - Dacă mortul era bătrân și bolnav, se zice:

Sh-ascâpă! – A scăpat!

Âlj si bitisi gljemlu! – I s-a terminat ghemul!

Sh-adună suflitlu! – I-a plecat sufletul!

I.2.)Tu vgatâ s-dzâtsi: - La plecare se zice:

Dumnidză s-lu ljartâ! S-bâneadzâ taifa s-lu-aducâ aminti! / Dumnidză s-u ljartâ! S-bâneadzâ taifa s-u-aducâ aminti! – Dumnezeu să-l ierte! Să-i trăiască familia ca să-l aducă aminte! / Dumnezeu s-o ierte! Să-i trăiască familia s-o aducă aminte!

 

II.) La misali – La pomană

II.1.)Tu yineari s-dzâtsi mash: - La sosire se zice doar:

Dum’ljart-ul! / Dumljart-u!

II.2.)Tu vgatâ s-dzâtsi: - La plecare se zice:

S-bânats voi s-lu-adutsets aminti!/ S-bânats voi s-u-adutsets aminti! – Să trăiți voi să-l aduceți aminte! / Să trăiți voi s-o aduceți aminte!

Sh-tora la harei s-nâ videm! – Și acum la nunți să ne vedem!

III.3)Anda s-da dari, s-da tu mânâ shi s-dzâtsi: - Dacă se dă de pomană, se dă în mână și se zice:

S-âlj si aflâ! – Să i se găsească! / Să aibă pe lumea cealaltă!

S-âlj hibâ dininti! (la fârshirots) – Să-i fie dinainte! / Să aibă în față pe lumea cealaltă!

 


Notă: Versiunile românești îmi aparțin.

 


SURSA

Mirela Sima (ed.), Marica Ciungu, Chiratsa Sima, Ecaterina Mihu, Urări di totna, Societatea Culturală Aromână, București.

 

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required