Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: Custura
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

 

Hai armãnj, veaghi , poartã crutsi
Hai armãnj,
voi armãnj dit Armãnie
Dit laia Makidonie
Voi armãnj dit Armãnie
S’dit laia Makidonie
(Hai aromâni, ne veghează, ne poartă crucea

Hai aromâni, voi aromâni din România

Din nefericita Macedonie

Voi aromâni din România

Și din nefericita Macedonie)


Hai armãnj,
taifa cu tinii creashti
Hai armãnj,
nai ma mari aveari easti
Hai armãnj,
voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie
Voi armãnj dit Armãnie
S’dit laia Makidonie
(Hai aromâni, familia cu cinste se mărește

Hai aromâni, cea mai mare avere este

Hai aromâni, voi aromâni din România

Din nefericita Macedonie

Voi aromâni din România

Și din nefericita Macedonie)

Hai armãnj,
estã lumii s'alãxeashti
Hai armãnj, s'alumtã nu's dãnãseashti
Hai armãnj,
voi armãnj ditu Armãnie
S’dit laia Makidonie
Voi armãnj dit Armãnie
S’dit laia Makidonie

(Hai aromâni, această lume se schimbă

Hai aromâni, se luptă fără încetare

Hai aromâni, voi aromâni din România

Și din nefericita Macedonie

Voi aromâni din România

Și din nefericita Macedonie)

Bis -
Bis

Hai armãnj, papãnji dipunu ditu muntsã
Hai armãnj,
veaghi , poartã crutsi
Hai armãnj,
voi armãnj ditu Armãnie
S’dit laia Makidonie
Voi armãnj ditu Armãnie
S’dit laia Makidonie

(Hai aromâni, străbunii coaboară din munți

Hai aromâni, ne veghează, ne poartă crucea

Hai aromâni, voi aromâni din România

Și din nefericita Macedonie

Voi aromâni din România

Și din nefericita Macedonie)

 

 

SURSA

Gore Dany, Dinca Custara - Hai Armãnj, ”giony”, Versuri, 25 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/dinca-custara---hai-arm--nj-/1424

 

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.


Comunitatea Armână din România

Fara Armănească di România

 

Str. Teiul Doamnei, Nr. 91, Sect. 2 Bucuresti

Tel.: 0040231129009;

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

B-dul Tomis, Nr. 218, Bl. TD5A, Constanta

Tel. / Fax: 0040241697980;

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

DZUUA NATSIONALĂ A ARMÂNJLORU – 23-li DI MAIU 2012

„PIRMITHLU ARMÂNJLORU”

(Ziua Națională a Aromânilor – 23 Mai 2012

„Povestea aromânilor”)

 

PRUYRAMLU DI YIURTUSEARI

(Programul sărbătorii)

 

Calezmată ti călisearea Andamusăljei Yenerali

(Invitație pentru convocarea Adunării Generale)

 

Simfuni cu Articlu 16 aliniatlu 1 ditu Statutu, Prezidentlu a Consilui Director a Farăljei Armănă ditu Romănii,

(Conform cu Articolul 16 aliniatul 1 din Statut, Președintele Consiliului Director al Comunității Armâne din România)

 

Căliseashti membrilji ti

(Convoacă membrii la)

 

Andamusea Yenerală Ordinară, tu dzuua Natsională a Armănjloru, Njercuri, 23-li di Maiu 2012, oara 13:00 tu Parlamentlu ali Romănii, Sala „C. A. Rosetti” Bucureshti, avănda aestă

(Adunarea Generală Ordinară, în ziua Națională a Aromânilor, Miercuri, 23 Mai 2012, ora 13:00 în Parlamentul României, Sala „C. A. Rosetti” București, având această)

 

Aradă di Cuvendă

(Ordinea de zi)

 

1.Părăstăsearea giueapiei mutrinda lucurlu tsi lu-adră Fara tu chirolu Apriiru 2011 – Apriiru 2012 Steryiu Samara

-Giuiapi andicra di catandasea tu cari himu tu Giudico cu Chivernisea Chirana Darlaiane

-Giuiapi andicra di praxea tu sculii Costa Caracoti

-Giuiapi mutrinda lucărlu tsi lu adră Consiliul Tinjirlor Armănj Cati Custura

(-Prezentarea raportului privind activitatea Comunității în perioada Aprilie 2011 – Aprilie 2012

-Raport privind stadiul în care suntem în Dialogul cu Guvernul

-Raport privind predarea în școli

-Raport privind activitatea Consiliului Tinerilor Aromâni)

 

2.Giuiapi mutrindalui amintaticlu shi exurli ti anlu 2011 Tachi Giumba

(Raport privind veniturile și cheltuielile din anul 2011)

 

3.Părăstăsearea strateyiei shia prugramlui di lucru a Farăljei deadun cu Budzetlu di amintaticu sh-di hărgi ti chirolu Apriiru 2012 – Apriiru 2013 Steryiu Beca

(Prezentarea strategiei și a programului de lucru al Comunității împreună cu Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada Aprilie 2012 – Aprilie 2013)

 

4.Părăstăsearea sh-apruchearea a lucurlui tsi lu-adră Consilu Director tu chirolu 2011 – 2012.

Vot di pisti ti Consilu Director ti lucurlu cari lipseashti s-lu adară pănă tu Apriir 2013 Steryiu Samara

(Prezentarea și aprobarea activității Consiliului Director în perioada 2011 – 2012.

Vot de încredere pentru Consiliul Director pentru activitatea prevăzută până în Aprilie 2013)

 

5.Pripuniri ti alăxearea a Statutlui a Farăljei Armănă ditu Romănia simfuni cu Art. 19 lit. a.

(Propuneri pentru modificarea Statutului Comunității Armâne din România conform cu Art. 19 lit. a)

 

6.Părăstăsearea shi aprucherea Rezolutsăljei / Apofasăljei Andamusăljei Yenerali tu Dzuua Natsională a Armănjloru, 23-li di Maiu, 2012, Bucureshti.

(Prezentarea și aprobarea Rezoluției / Hotărârii Adunării Generale din Ziua Națională a Aromânilor, 23 Mai, 2012, București)

 

7.Alti muabets.

(Alte discuții)

 

 

 

 

Oara 16

(Ora 16)

Parclu Herăstrău, Intrarea ”Răhota Mari”

(Parcul Herăstrău, Intrarea ” Mare”)

 

1.Contsertu di cănticu armânescu, dizvărtitu di nai ma avdzătslji căntători armănj;

(Concert de cântece aromâne interpretate de cei mai renumiți cântăreți aromâni) 

2.Expozitsii di artă plastică cu operi di artă adrati di plastitsianji armânj;

(Expoziție de artă plastică cu opere de artă realizate de plasticieni aromâni)

3.Expozitsii di cadhuri tsi aspunu di bana, lucurlu shi adetsli a străpăpănjloru a noshtsă, cari nă aspunu că Armănjlji au ună identitati ahoryea, suntu unu populu ahoryea, car lipseashti s-hibă pricunuscutu;

(Expoziție de fotografii referitoare la viața, activitatea și obiceiurile străbunilor noștri, care nu spun că Aromânii au o identitate distinctă, sunt un popor dinstinct, care trebuie recunoscut;

4.Giocuri Armăneshtsă.

(Dansuri aromâne)

 

Tuts atselji tsi va s-lja parti la aestu Iventu Culturalu, potu s-mutrească shi s-gustă Măcărli armâneshtsă.

(Toți cei care vor lua parte la acest Eveniment Cultural pot viziona și gusta Mâncăruri aromâne.)

 

V-aștiptămu cu mari harauă!

(Vă așteptăm cu mare bucurie!)

 

 

Prezidentu

(Președinte)

Steryiu Samara

 

Yrămăticu

(Secretar)

Steryiu Beca

 

 

 

 

 

NOTĂ

Versiunea românească a documentului de Marius Teja.


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required