Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece/VREAREA: Du`ti pui pan la cutaru & Armaname oaminji vruts & Di Pilistera pan` la Pindu & Te-astiptai nu vinisi & Dischidi usa armane & Luna mea & Apa licuvita & Inu vruta moi & Nu shtiu ca tse & Mini soare sh`tini luna
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
28-08-2012

Cântece/VREAREA: Du`ti pui pan la cutaru & Armaname oaminji vruts & Di Pilistera pan` la Pindu & Te-astiptai nu vinisi & Dischidi usa armane & Luna mea & Apa licuvita & Inu vruta moi & Nu shtiu ca tse & Mini soare sh`tini luna

Rate this item
(1 vote)

Du`ti pui pan` la cutaru – Du-te pasăre la stână


Refren-Refren
Ma du`ti pui pan la cutaru 
Ca nji-am giony picuraru 
Sh-dzai ca lu`ashteptu 
Cu dor tu cheptu 
Nu stiu tsi-s adar 

(Dar du-te pasăre până la stână

Că mi-am un june păcurar

Și zi-i că-l aștept

Cu dor în piept

Nu știu ce să fac)

Pi numachea di la mer 
Shadi lailu pilister 
Ma du`nji`ti la vrutlu 
Ii dzasi una feata 
Tsi s-anchina la tser 

(Pe ramura mărului

Șade dragul porumbel

Dar du-te la iubitul

Îi zise o fată

Care se închina la cer)

Refren-
Refren

Nu-am ni frati, nu-am ni sora 
Xeana hiu a lumilor.... 
Sh`a mei in hoara.... 
Nu shtiu tsi`adara... 
S`mi isuseasca vor 

(Nu am nici frate, nu am nici soră

Străină sunt în lume

Și ai mei în sat

Nu știu ce să facă

Să mă logodească vor)

Refren-
Refren

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Du`ti pui pan la cutaru, ”giony” / Versuri, 25 aprilie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---du-ti-pui-pan-la-cutaru/3092 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Armaname oaminji vruts – Aromâni iubiți

Armaname oaminji vruts, 
Io va voi armanji pi tuts 
Di-una ieta him armanji 
Di papanji si stri`papanji, de voi armanji 

(Aromâni iubiți

Eu vă iubesc aromâni pe toți

De secole suntem aromâni

Din moși și strămoși, de voi aromâni)


Mseati hoari avura armanjii 
Ma li-asparsira paganjii, voi armanji 
Imseata-i hoara Gramustea... 
U`asparsi Ali Pasha, de voi armanji 

(Frumoase sate avură aromânii

Dar le arseră păgânii, voi aromâni

Frumos îi satul Gramostea

Îl arse Ali Pașa, de voi aromâni)


Moskopole hoara avdzata 
Tora iasti sh-ea chiruta, voi armanji 
Musheata hoara s-asparsi.... 
Na cheatra di ea nu-armasi, voi armanji 
(Moscopole sat renumit

Acum este și el pierdut, voi aromâni

Frumosul sat arse

O piatră din el nu rămase, voi aromâni)

 

Multu shed mi minduiescu 
Plangu nu pot s-danasescu, voi armanji 
Ca armanjii tsi ts-au fapta??? 
Ti ahat di ei au trapta, voi armanji 

(Mult șed și mă gândesc

Plâng, nu pot să mă opresc, voi aromâni

Că ce-au greșit aromânii?

De au pătimit atâta, voi aromâni)


Doamne catse blastimashi 
Hoarali ma li surpashi, de voi armanji 
S-asparsira a noasti hoari 
Multu inima mi doari, voi armanji 

(Doamne de ce ai blestemat

Satele de le surpași, de voi aromâni

Arseră ale noastre sate

Mult inima mă doare, voi aromâni)

 

 

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Armaname oaminji vruts, ”giony” / Versuri, 11 aprilie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---armaname-oaminji-vruts/3072 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Di Pilistera pan` la Pindu – Din Pilistera pân’ la Pindu

Di Pilistera pân` la Pindu 
S`dishteaptâ armânlu di harau` 
Câmbănji asunâ apirindu 
Di Pashti – di primuvearâ.. 

(Din Pilistera pân’ la Pindu

Se trezește aromânul cu bucurie

Clopotele răsună la venirea

Paștelui – primăverii)


Ieshi tu migdani vrută soi` 
Ta`s vedz cum treamurâ dushmanjii 
Di`a tali armi, di`a ta boi` 
Di`a tăi ficiori – gionji ca aslanji.. 

(Ieși în față iubit neam

Ca să vezi cum tremură dușmanii

De ale tale arme, de a ta statură

De ai tăi feciori – viteji ca leii)


Lutseashti fatsa ca di soari 
Shi`ambeatâ mintea di harau` 
Shi treamburâ ciudii mari 
Ca vimtul, hlambura `tsea noau`.. 

(Strălucește fața ca de soare

Și îmbată mintea de bucurie

Și tremură minune mare

Ca vântul, steagul cel nou) 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Di Pilistera pan` la Pindu, ”giony” / Versuri,  10 martie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---di-pilistera-pan--la-pindu/3051 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Te-astiptai nu vinisi – Te așteptai, nu veniși

Feata mi giur pi luna sh-pi steali 
Ca pan` la moarti va te-asteptu 
Mi giur cu manjili pi cheptu lea feata 
Ca fara tini va-s landzidzascu 

(Fato, mă jur pe lună și pe stele

Că pân’ la moarte te voi aștepta

Mă jur cu mâinile pe piept tu fato

Că fără tine mă voi îmbolnăvi)


Te-astiptai nu vinisi, te-astiptai mi-agarshisi 
Te-astiptai lea feata zinji snji-adutz prumveara 
Te-astiptai nu vinisi, te-astiptai mi-agarshisi 
Nu stiam feata di dor cum treatsi oara 

(Te așteptai, nu veniși, te așteptai, mă uitași

Te așteptai tu fato să vii și să aduci primăvara

Te așteptai, nu veniși, te așteptai, mă uitași

Nu știam de dor cum trece timpul)

 

Dumanitsli vruta la cor, 
Ts-aduts aminti cand n-adunam 
Dzatseam ca doi noi va na luam 
La dispartsari nu minduiam 

(Duminicile iubito la horă

Ți-aduci aminte când ne întâlneam

Ziceam că noi ne vom lua

La despărțire nu ne gândeam)


Tora lea feata ca tini fudzisi 
Io nu stiu lailu tsi va-s adar 
Te-astiptai sti tornji lea feata 
Sh-inji plangu lailu a meu amar! 

(Acum tu fato că ai plecat

Eu nu știu sărmanul ce voi face

Te așteptai să te întorci tu fato

Și-mi plâng sărmanul al meu amar!)

 

  

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Te-astiptai nu vinisi, ”giony” / Versuri, 17 februarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---te-astiptai-nu-vinisi/3030 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Dischidi usa armane – Deschide ușa aromâne

 

Dischidi usa armane - bis 
Cu habari vinim la tine 
S-banedz la multsa anji armane 

(Deschide ușa aromâne

Cu vești venim la tine

Să trăiești la mulți ani aromâne)


Sta Maria ma imna, Sta Maria ma imna 
Loclu bun ea ma-l cafta 
Pi Hristolu s`lu aminta. 
(Sfânta Maria tot mergea, Sfânta Maria tot mergea

Locul bun ea tot îl căuta

Ca să-l nască pe Hristos)

 

Bethleem ea agiundzea - bis 
Tu cutari ea intra, 
Hristolu di lu`aminta 

(Bethleem ea ajungea

În staul ea intra

Pe Hristos îl năștea)


Ca iasti prindu Carciun - bis 
Dischidi usha arman, 
Vinim s-tsa uram an bun 

(Că este ajun de Crăciun

Deschide ușa aromâne

Venim să-ți urăm an bun)


Vinim s-tsa uram an bun - bis 
S-uram cu mirachi mari 
S-baneadza`ntreaga armanami 

(Venim să-ți urăm an bun

Să urăm cu bucurie mare

Să trăiască tot neamul aromân)


Him armanji di eta tuta - bis 
Hristolu daima s-na agiuta 
S-uram armanamea tuta 

(Suntem aromâni de totdeauna

Hristos mereu să ne ajute

Să urăm la tot neamul aromân)


Dischidi usha armane - bis 
Dumnidza iasti cu tine 
S-banedz la multsa anji armane. 
(Deschide ușa aromâne

Dumnezeu este cu tine

Să trăiești la mulți ani aromâne)

 

 

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Dischidi usa armaneCOLIND, ”giony” / Versuri, 11 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---dischidi-usa-armane---colind/2933 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Luna Mea - Luna mea

Cati steali suntu in tseru 
Luna moi,luna mea 
Noaptea ardu,dzaua cheru 
Luna moi,luna mea 

(Câte stele sunt pe cer

Lună măi, luna mea

Noaptea ard, ziua pier

Lună măi, luna mea)


Dzau cheru s-noaptea ardu 
Luna moi,luna mea 
Na mutresc’doi la gardu 
Luna moi,luna mea 

(Ziua pier și noaptea ard

Lună măi, luna mea

Ne privesc pe amândoi la gard

Lună moi, luna mea)


Ochii a tai ca doau steali 
Luna moi,luna mea 
Sunt mira-mirachili-a meali 
Luna moi,luna mea 

(Ochii tăi ca două stele

Lună măi, luna mea

Sunt bucuriile mele

Lună măi, luna mea)


Lutseafir bun more ascumtu 
Luna moi,luna mea 
Tuta bana va ti cantu 
Luna moi,luna mea 
(Luceafăr bun măi ascuns

Lună măi, luna mea

Toată viața te voi cânta

Lună măi, luna mea)

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Luna mea, ”giony” / Versuri, 17 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---luna-mea/2815 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Apa licuvita – Izvorul tămăduirii

Refren-Refren
Dit keatra apa ia de-azvoami 
Aratzi, dultzi iasti ea 
La tuts na dideshi, na chicuta di bana 
Te-atsea dorlu di tini, pi noi daima na ia 

(Din piatră apa începe să țâșnească

Rece, dulce este ea

La toți ne dăduși o picătură de viață

De aceea dorul de tine pe noi mereu ne ia)


Na dzua di prandzu, mutrii pisti dzeana 
Lea dzeana u mutrii, luai di mi-alacsii 
Anchisii la apa, apa licuvita 
La ea mi danasii, la ea mi danasii 

(Într-o zi la prânz privii dealul

Dealul îl privii, începui să mă îmbrac

Pornii la izvorul, izvorul tămăduirii

La el mă oprii, la el mă oprii)


Refren-
Refren

Tuta hoara plandzi, apa licuvita 
Noi nu-a ti-agarhsim, noi nu-a ti-agarshim 
Cu budzali arsi, di doru-sh di vreari 
La tini va z`inim, la tini va `z`inim 

(Tot satul plânge izvorul tămăduirii

Noi nu te-am uitat, noi nu te-am uitat

Cu buzele arse de dor și de drag

La tine vom veni, la tine vom veni)


Refren-
Refren


 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Apa licuvita, ”giony” / Versuri,  12 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---inaugurare-restaurant-millena---apa-licuvita/2749 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Inu vruta moi – Vino iubito măi

Inu, vrută, inu 
Ino` vrută, inu` moi 
La noi tu bâhshceu` , moi, 
La noi tu bâhshce.. 

(Vino, iubito, vino

Vino iubito, vino măi

La noi în grădină măi

La noi în grădină)


La noi tu bâhshce, 
La noi tu bâhshceu` , moi, 
Doii s`n`agiucămu, moi, 
Doii s`n`agiucăm.. 

(La noi în grădină

La noi în grădină măi

Amândoi să ne jucăm măi

Amândoi să ne jucăm)


Nu, nu, nu lăi gione, 
Nu nu nu, lăi gione, moi, 
Vi`nji shi`aseara noaptea, 
Vi`nji shi`aseara noaptea, moi, 

(Nu, nu, nu măi june

Nu, nu, nu măi june, măi

Am venit și aseară

Am venit și aseară măi)


Vi`nji shi`aseara noaptea, 
Vi`nji shi`aseara noaptea, moi, 
Dada`nhi mi`ncâceu, moi, 
Dada`nhi mi`ncâce.. 
(Am venit și aseară

Am venit și aseară măi

Mama m-a certat măi

Mama m-a certat)

 

Nu, nu, nu lăi gione, 
Nu nu nu, lăi gione, nu, 
Mirachi s`nu`ts badz` 
Mirachi s`nu`ts badz` , moi, 

(Nu, nu, nu măi june

Nu, nu, nu, măi june, nu

Să nu te bucuri

Să nu te bucuri măi)


Mirachi s`nu`ts badz` 
Mirachi s`nu`ts badz` , moi, 
Poarta ts`u disfacu, moi, 
Poarta ts`u disfacu.. 

(Să nu te bucuri

Să nu te bucuri măi

Poarta ți-o deschid măi

Poarta ți-o deschid) 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Inu vruta moi, ”giony” / Versuri, 21 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---inu-vruta-moi/2719 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Nu shtiu ca tse – Nu știu de ce

 

Nu shtiu ca tse 
Suflit amar, mi pidipsishi 
Ca sa-nji cher inima ti-una feata 
Suflit amar, mi pidipsishi 
Ca sa-nji cher inima ti-una feata 

(Nu știu de ce

Suflet amar, mă pedepsiși

Ca să-mi pierd inima pentru o fată

Suflet amar, mă pedepsiși

Ca să-mi pierd inima pentru o fată)

 

Refren-Refren
Nu shtiu ca tse??? Inima-i amfarmacata 
Nu shtiu ca tse??? inji mi doari ahat 

(Nu știu de ce inima-i întristată

Nu știu de ce  inima mă doare atât)


Da-nji un pahar, dorlu-i amar 
Ta sa-nji treaca araulu dit cheptu 
Da-nji un pahar, dorlu-i amar 
Ta sa-nji treaca araulu dit cheptu 

(Dă-mi un pahar, doru-i amar

Ca să-mi treacă răul din piept

Dă-mi un pahar, doru-i amar

Ca să-mi treacă răul din piept)


Refren-
Refren

Tsigara da-nji, ca nu-i farmac 
Ma arau ca dorlu di la vruta 
Tsigara da-nji, ca nu-i farmac 
Ma arau ca dorlu di la vruta 

(Țigară dă-mi, că nu-i otravă

Mai rea ca dorul de iubita

Țigară dă-mi, că nu-i otravă

Mai rea ca dorul de iubita)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Nu shtiu ca tse – BLUES, ”giony” / Versuri, 20 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---nu-shtiu-ca-tse---blues/2715 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Mini soare sh`tini luna – Eu soare și tu lună

Boatsea ta mseata nu iasti boatzi 
Canda-i un izvor cu apa aratzi 
Framteatea imseata nu iasti framti 
Inji si pari lilici dit munti 
(Vocea ta frumoasă nu este voce

 

Parcă-i un izvor de apă rece

 

Fruntea ta frumoasă nu este frunte

 

Mi se pare floare din munte)

 

Refren-Refren

 

Cati steali sunt feata pi tzer 
A tsia tza li dau, pi tini sa-nji ti iau 
Cata vreari nji-am feata sh-cat dor 
Ti tini va li tzan, pi tini snu ti cher 

 

(Câte stele sunt pe cer

 

Ție ți le dau, pe tine să mi te iau

 

Câtă iubire am fato și cât dor

 

Pentru tine le voi ține, pe tine să nu te pierd)

Mini soare, sh`tini feata luna 
Hai s`na grim doi feata na numa 
Una numa imseata di harsafi 
S-aiba hari, tu`armanji tu itsnafi 

 

(Eu soare și tu fato lună

 

Hai să avem fato un singur nume

 

Un nume frumos de izvor

 

Să aibă har între aromâni, în lume)

Refren-
Refren

 

 

 

 

 

SURSA

 

Flory Caragop, Vrearea - Mini soare sh`tini luna,  ”giony” / Versuri, 27 martie 2011http://giony.ro/versuri-p/vrearea---majorat-flory-caragop---mini-soare-sh-tini-luna/2636 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja.Last modified on Sâmbătă, 29 Decembrie 2012 21:14
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required