Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Msheata mea & Vrute nu mi'asparu & Lãndzitã'i bana & Adza easti njercuri & Haidi vruta mea & Iu iarai & Cat anj ti voi / GRAMOSTEA
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
23-07-2012

Cântece: Msheata mea & Vrute nu mi'asparu & Lãndzitã'i bana & Adza easti njercuri & Haidi vruta mea & Iu iarai & Cat anj ti voi / GRAMOSTEA

Rate this item
(0 votes)

Msheata mea – Frumoasa mea


Msheata mea cu perlu laiu 
Cu budza aroshi dultsi ca di njeari 
 tse nu vrei tini lea featã 
 tse nu vrei featã ta s'hii cu mini 
 tse nu vrei tini lea featã 
 tse nu vrei featã ta s'hii cu mini 

(Frumoasa mea cu părul negru

Cu buza roșie, dulce ca mierea

De ce nu vrei tu fată

De ce nu vrei tu fată să fii cu mine
De ce nu vrei tu fată

De ce nu vrei tu fată să fii cu mine)

Mashi ti tini vruta mea 
Io va'nj dau featã bana 
 ti voiu pi tini featã msheatã 
Oh va s'hii a mea 
 ti voiu pi tini featã msheatã 
Oh ta s'hii a mea 

(Doar pentru tine iubita mea

Eu îmi voi da fată viața

Că te iubesc pe tine fată frumosă

Oh vei fi a mea
Că te iubesc pe tine fată frumosă

Oh vei fi a mea)

Mi'aducu aminti dzuua atsea 
Cãndu lea vrutã mini ti vidzui 
Inima mea , ti tini featã 
Inima mea ti tini inj bãtea 
Inima mea , ti tini featã 
Inima mea ti tini inj bãtea 

(Îmi aduc aminte ziua aceea

Când iubito eu te-am văzut

Inima mea pentru tine fată

Inima mea pentu tine bătea
Inima mea pentru tine fată

Inima mea pentu tine bătea)

Io ti voiu lea vruta 
Di'adunu s'nã tritsemu bana 
 ti voiu pi tini featã msheatã 
Oh va s'hii a mea 
 ti voiu pi tini featã msheatã 
Oh ta s'hii a mea 
(Eu te iubesc  tu iubito

Împreună să ne trecem viața

Că te iubesc pe tine fată frumoasă

Oh vei fi a mea

Că te iubesc pe tine fată frumoasă

Oh vei fi a mea)


Mirakea mea cu perlu laiu 
Mi minduescu vrutã mashi la tini 
 tse nu potu mãratu di mini 
 tse nu potu s'adaru ta s'hibã ghini 
 tse nu potu mãratu di mini 
 tse nu potu s'adaru ta s'hibã ghini 

(Iubirea mea cu părul negru

Mă gândesc iubito doar la tine

De ce nu pot bietul de mine

De ce nu pot să fac să fie bine

De ce nu pot bietul de mine

De ce nu pot să fac să fie bine)SURSA

Maria, Gramostea - Msheata mea, "Mashi ti tini vrutã" : 2009, ”giony” / Versuri, 20 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---msheata-mea/2236 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Vrute nu mi'asparu – Iubite nu mă sperii

Pi'unã pishtireauã mi'alinai 
Sh'mutri dzeana tutã di'anvirliga 
S'nu mi'aspari cu oili cãndu a s'yini 
 di cãnji a tãi nu mi ia frica 
(Pe o stâncă m-am suit

Și priveam dealul tot împrejur

Nu mă sperii cu oile când vei veni

Că de câinii tăi nu mi-e frică)

 

Refren - Refren
Vrute nu mi'asparu ,  ploaia a mi udã 
Vrute nu mi'asparu ,  vintul a mi pingã 
Mashi di vrearea ta tsi va's astingã 
(Iubite nu mă sperii că ploaia mă va uda

Iubite nu mă sperii că vântul mă va doborî

Doar că iubirea ta se va stinge)


Noptsãli di vreari tsi li'avumu 
Canda furã ti noi doj pirmithi 
Cafi searã shedu vrutã sh'mi ankinu 
Unã mashi cu njeata ta tu minti 

(Nopțile de iubire care le-am avut

Parcă fură pentru noi doi basme

În fiecare seară șed iubito și mă închin

Doar cu frumusețea ta în minte)


Refren –
Refren

 

Naca Dumnidzãlu ti urghii, 
S'nu vedzã a mea vreari cari moari 
Ma's astingã vrute shi a meu doru 
Va s'armãni cu cãnji la cutari 

(Poate că Dumnezeu te-a blestemat

Să nu vezi a mea iubire care moare

Dacă se va stinge iubite și al meu dor

Vei rămâne cu câinii la stână)


Refren –
Refren

 

SURSA

Maria, Gramostea - Vrute nu mi'asparu,  "Mashi ti tini vrutã" : 2009, ”giony” / Versuri 20 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---vrute-nu-mi-asparu/2235 (Audio) 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

 

Lãndzitã'i bana – Viața cu boală

Lãndzitã'i bana di doru sh'uhtari 
Lãndzitu hiu io di a ta vreari 
Un ponu tsi am inj caftã minduiari 
Iasti dorlu tsi caftã puteari 

(Viața-i suferindă de dor și oftare

Bolnav sunt eu de a ta iubire

O durere pe care o am mă frământă

Este dorul care cere putere)

Refren – Refren
La tini in bratsã'i casa meau 
La tini in bratsã plãngu , uhtedzu 
La tini in bratsã inima nj'aspuni 
Aclo io vreamu s'bãnedzu 

(La tine în brațe-i casa mea

La tine în brațe plâng, oftez

La tine în brațe inima îmi spune

Acolo eu vreau să trăiesc)

Lãndzitã'i bana di doru sh'mirakii 
Alargu iu hii, alargu s'ti aproaki 
 fãrã tini, fãrã doru sh'minduiari 
Potu s'adaru tserlu s'aprindã fãrã steali 

(Viața-i suferindă de dor și iubire

Departe unde ești, de departe să te apropii

Că fără tine, fără dor și gânduri

Pot să fac cerul să rămână fără stele)

Refren –
Refren

Lãndzitã'i bana di doru sh'mãrtii 
Io tiniru s'mi adar, s'mi vedu tu yilii 
Mintea ti caftã s'ti aducã lãngã mini 
S'avinu io dorlu, shi s'ti'am mashi pi tini 

(Viața-i suferindă de dor și păcat

Eu tânăr să mă fac, să mă văd în oglindă

Mintea te caută să te aducă lângă mine

Să alung eu dorul și să te am doar pe tine)

Refren –
Refren


SURSA

Maria, Gramostea - Lãndzitã'i bana, "Mashi ti tini vrutã" : 2009, ”giony” / Versuri, 28 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---l--ndzit---i-bana-/710 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Adza easti njercuri

 

Adzã easti njercuri 
Mãni a s'hibã joi 
Vruta mea ia furca shi lãna 
Shi ina, ina pi la noi 

(Azi este miercuri

Mâine va fi joi

Iubita mea ia furca și lâna

Și vino, vino pe la noi)


Ma nu pot vrute, nu pot soare 
Tsi va s'adram cu a noastã vreari 
Ma, hoara tutã a n'azburascã 
 nu tsã hiu gione, nveastã 
Lele, lilici galbinã 
(Dar nu pot iubite, nu pot soare

Ce vom face cu a noastră iubire

Căci satul tot ne va bârfi

Că nu-ți sunt june nevastă

Lele, floare galbenă)

 

Mãni a s'hibã joi 
Pãimãni as facã vineri 
Vruta mea ina la mini 
 noi, doyi  him tineri 

(Mâine va fi joi

Poimâine va fi vineri

Iubita mea vino la mine

Că noi doi suntem tineri)


Ma nu pot cã-i vinerea maryi 
Am alti lucryi di adrari 
Ma ghini s'nidzem pri imnari 
Tu cãsãbãlu nai ma maryi 

Lele, lilici galbinã 

(Dar nu pot că-i vinerea mare

Am alte treburi de făcut

Mai bine să mergem la plimbare

În orașul cel mai mare

Lele, floare galbenă)

 

Cãsãbãlu'i maryi 
Multi lucryi ari 
Vruta mea io va ts'ancupuru 
Nji di fustãnj shi'di neali 

(Lele, floare galbenă

Orașu-i mare

Multe lucruri are

Iubita mea îți voi cumpăra

Mii de rochii și de inele)


Parãlu vrute nu lu'arucã 
A njea vrearea ta nj'agiungã 
Nu mi creapã cu a tali zboarã 
Ca's fuga dorlu, va'nj mi doarã 
Lele, lilici galbinã 

(Banii iubite nu-i arunca

Mie iubirea ta mi-ajunge

Nu mă supăra cu ale tale vorbe

Că va dispărea dorul, mă va durea

Lele, floare galbenă)

 

 

SURSA

 

giony,  Gramostea - Adza easti njercuri,  ”giony” / Versuri, 30 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---adza-easti-njercuri/38 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românescă de Marius Teja.


 

Haidi vruta mea – Haide iubita mea

Haidi vruta mea,  nu'nj fudzã iuva 
Unã eta a noastã va's avem daima 
Haide tini featã, haide tini msheatã 
Haidi vruta mea, s'nã bãnãm bana 

(Haide iubita mea, să nu-mi pleci nicăieri

O viața a noastră vom avea totdeauna

Haide tu fată, haide tu frumoasă

Haide iubita mea să ne trăim viața)


Albã chindisitã, cu soari mpiltitã 
Njata hrisusitã, nu tsu shtii canu 
Ah tsi doru mi ia, anda hii aoa 
Voi ma multu s'hii, njcã steaua mea 

(Nevinovată, împodobită, cu soare asemănată

Tinerețe aurită, nu ți-o știe nimeni

Ah ce dorm mă ia, când ești aici

Vreau mai mult să fii, mititico, steaua mea)


Mash io sã'nj ti bashu, io sã'nj ti hãrsescu 
Tut aproapi s'ti am, vrearea ta s'duchescu 
Ah tsi doru mi ia, anda hii aoa 
Voi ma multu s'hii, njcã steaua mea 
(Doar eu să te sărut, eu să te mângâi

Tot aproape să te am, iubirea ta s-o simt

Vreau mai mult să fii, mititico, steaua mea)


Haide tini featã, haide tini msheatã 
Haidi vruta mea, s'nã bãnãm bana 

(Haide tu fată, haide tu frumoasă

Haide iubita mea să ne trăim viața)

 

 

SURSA

giony, Gramostea - Haidi vruta mea, ”giony” / Versuri, 29 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---haidi-vruta-mea/37 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Iu iarai – Unde ai fost

Iu earai, iu earai pãn tora 

Minduierli a meali ti caftã 
Tu pirmiti canda fum noi doyi 
Shi t'unã banã altã 

(Unde ai fost, unde ai fost până acum

Gândurile mele te caută

În basm parcă am fost noi amândoi

Și într-o altă viață)


S'tsã dãdeam mãnjli a meali 
Cu a tali daima s'apridunã 
 cãdeau nji di steali 
Shi cu eali io nj'adrai cãrunã 
(Și-ți dădeam mâinile mele

Cu ale tale mereu împreună

Ne cădeau mii de stele

Și cu ele eu mi-am făcut cunună)

 

Iu earai, iu earai pãn tora 
Minduierli a meali ti caftã 
Tu pirmiti canda fum noi doyi 
Shi t'unã banã altã 

(Unde ai fost, unde ai fost până acum

Gândurile mele te caută

În basm parcă am fost noi amândoi

Și într-o altă viață)


Dapoaia vini pi'un cal albu 
Shi ncãlicashi pi el cu silã 
Atumtsea gri cutrimuratlu 
Armãnj cu mini mas ai njlã 
(Apoi a venit un cal alb

Și ai încălecat pe el voinicește

Atunci grăi cutremurat

Rămâi cu mine dacă ai milă)

 

Iu earai, shi cari hii aspuni 
Shi mãna aratsi luai ca's astringu 
Mutryi nãpoi ca's ascundã di mini 
 nu vedu  oclj ãi plãngu 

(Unde ai fost și cine ești spune

Și mâna rece o luai ca s-o strâng

Privi înapoi ca să se ascundă de mine

Să nu văd că ochii îi plâng)


O, voi un lucru ta's shtii 
Shi cu oclj aplicatsã ãnj dzãsi 
Nu hiu lutseafiru, nu hiu ponu 
Hiu featã vrutlu a tãu dit yisi 

(O, vreau un lucru ca să știi

Și cu ochii  îmi zise

Nu sunt luceafăr, nu sunt fantomă

Sunt fată iubitul tău din vise)

 


SURSA

giony, Gramostea - Iu iarai, ”giony” / Versuri, 29 mai 2009 , http://giony.ro/versuri-p/gramostea---iu-iarai/36 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cat anj ti voi – Cât mi te iubesc

 

Inima featã'nj dzãtsea 
 tini va s'hii a mea 
Haidi vrutã nu mutrea 
Haidi ascultã'nj vrearea 

(Inima fată îmi zicea

Că tu vei fi a mea

Haide iubito să nu-ți pese

Haide ascultă-mi iubirea)


Refren - Refren
Cãt ãnj ti voi 
Ahãntu s'mi vrei 
Minduia'ti, la oclj a mei 

(Cât mi te iubesc

Atât să mă iubești

Gândește-te la ochii mei)


Io vrutã cãnd ti mutrescu 
Tut la io mi minduiescu 
Inima featã'nj ti va 
Voi ta s'hii nveasta mea 

(Eu iubito când te privesc

Tot la mine mă gândesc

Inima fată mi te dorește

Vreau ca să fii nevasta mea)


Refren -
Refren

 

 

SURSA

giony, Gramostea - Cat anj ti voi, ”giony” / Versuri, 29 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---cat-anj-ti-voi/35 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Miercuri, 25 Iulie 2012 19:08
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required