Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Si si-ayiseascâ numa a Ta – Sfințească-se numele tău
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
20-03-2012

Si si-ayiseascâ numa a Ta – Sfințească-se numele tău

Rate this item
(0 votes)

INTRODUCERE:

 

Sfântul Nicola Velimirovici (1880 Serbia – 1956 SUA) a fost episcop ortodox al Ohridei și Jicei. În 2005 editura Predania din București a publicat traducerea românească a lucrării sale Tâlcuire la Tatăl nostru, care cuprinde comentarii ale versurilor rugăciunii creștine fundamentale. Pe baza acestei traduceri, poetul aromân contemporan Yioryi (Gheorghe) Vrana a publicat la aceeași editură versiunea aromână a cărții înaltului prelat sârb.

 

În volumul traducerii lui Y. V. paragraful marcat cu ? lipsește, versiunea din paranteză aparținându-mi.


 


Si si-ayiseascâ numa a Ta – Sfințească-se numele tău


Ayisinda-Ti, nu Ti-adrămu ma ayiu Tini, ama noi inșine nâ ayisimu.

Sfinţindu-Te, nu Te facem mai sfânt pe Tine, ci pe noi înşine ne sfinţim.

 

Numa a Ta easti ti-anami.

Minunat este numele Tău!

 

Oamińil’i si-ncaci pri aestu locu trâ numâ: a curi numâ easti cama mari.

Oamenii se ceartă pe acest pământ pentru nume: al cărui nume este mai mare.

 

Ghini va eara ca numa a Ta s-hibâ thimisitâ tu aesti ncâceri, câ atumțea tuti limbili multu dizligati ș-tuti mărli numi a oamińiloru, mplititi deadunu, nu va putea si-aibâ uidhie cu numa a Ta, Sânte, Para-Sânte!

Bine ar fi ca numele Tău să fie amintit în aceste certuri, căci toate limbile flecare ar amorţi şi toate marile nume omeneşti, împletite laolaltă, nu s-ar putea asemui cu numele Tău, Sfinte, Preasfinte!

 

Cându oamińil’i voru si-u-ayiuseascâ numa a Ta, u pâlâcârsescu fisea s-l’i agiutâ.

Când oamenii vor să sfinţească numele Tău, roagă na­tura să îi ajute.

 

L’ea cheatrâ ș-lemnu ca si-adarâ biseriț; li stulusescu ayiudińili cu mârgâritari ș-lilici și- adarâ focu di-tru ierghi, surărli a loru, ș-l’ea thimneauâ di la chedri, frațl’i a loru, ș-l’i-andopirâ boțli a loru cu boațea a câmbanâl’ei, ș-l’i-acl’eamâ yiețili tru-agiutoru ta si-ayiseascâ numa a Ta.

Iau piatră şi lemn ca să facă biserici; împodobesc altarele cu mărgăritare şi flori şi fac foc din plante, surorile lor, şi iau tămâie de la cedri, fraţii lor, şi sprijină glasurile lor prin glasul clopotului, şi cheamă vietăţile în ajutor ca să sfinţească numele Tău.

 

?(Fisea easti chischinâ ca stealili a Tali ș-nistipsitâ ca anghilil’i a Tăi, Doamne.)

Natu­ra e curată ca stelele Tale şi nevinovată ca îngerii Tăi, Doamne.

 

Ai ńilâ di noi ti chischina ș-nistipsita fisi, cari deadunu cu noi u ayiseaști numa a Ta, Sânte, Para-Sânte.

Îndură-Te de noi pentru curata şi nevinova­ta natură, care împreună cu noi sfinţeşte numele Tău, Sfinte, Preasfinte.

 

Cum va u ayisimu numa a Ta?

Cum vom sfinţi numele Tău?

 

Vahi pritu harauâ nistipsitâ?

Oare prin bucurie nevinovată?

 

Atumțea ai ńilâ di noi ti națl’i a noștri nistipsiț.

Atunci îndură-te de noi, pentru pruncii noştri nevinovaţi.

 

Vahi prit tirânâpsiri?

Oare prin pătimire?

 

Atumțea caftâ câtrâ murmintili-a noastri.

Atunci caută spre mormintele noastre.

 

Vahi pritu curbani?

Oare prin jertfelnicie?

 

Atumțea thimisealili cilistisirili-a dadiloru, Dumnidzale!

Atunci adu-Ţi aminte de ostenelile mamelor, Doamne!

 

Numa a Ta easti ma vârtoasâ di cilechi și ma lumbrusitâ di luńinâ.

Numele Tău este mai tare decât oţelul şi mai strălucitor decât lumina.

 

Hara di omlu ți și-u arucâ elpidha pri Tini și s-luńineadzâ cu numa a Ta.

Ferice de omul ce se nădăjduieşte întru Tine şi se luminează cu numele Tău.

 

Zurlil’i dzâcu: Himu armâtusiți cu cilechi, cari poati s-nâ sta contra?

Nebunii zic: „Sântem înarmaţi cu oţel, cine ne poate sta împotrivă?”

 

Iara Tini il’i câtrâstrâpsești amiradzl’i cu bubuliți nividzuti!

Iar Tu nimiceşti împărăţii cu gâze nevăzute!

 

Fricoasâ easti numa a Ta, Dumnidzale!

Înfricoşat este numele Tău, Doamne!

 

Ea lumbruseaști ș-pârjileaști dipu ca unu mari nioru di focu.

El străluceşte şi pârjoleşte precum un mare nor de foc.

 

Țiva nu easti ma sântu icâ ma fricosu macâ nu easti ligatu di numa a Ta.

Nimic nu este sfânt sau înfricoşat, dacă nu-i legat de numele Tău.

 

Dă-ńi, Sânte, dă-ńi oaspiț ațeli tu a curi chepturi easti scriatâ numa a Ta, iara dușmańi ațeli ți nu au mirachi si știbâ ici țiva di Tini – câ ahtări oaspiț va-ńi armână oaspiț pânâ tu moarti, iara ahtări dușmańi va-ndzinucl’eadzâ dinintea a mea și va si-alasâ bâtuți unâ-ș-unâ ți va si zdruminâ cilechea a loru.

Dă-mi, Sfinte, dă-mi ca prieteni pe cei în ale căror piepturi este înscris numele Tău, iar de duşmani pe cei ce nu doresc să ştie nimic de Tine – fiindcă asemenea prieteni au să-mi rămână prieteni până la moarte, iar asemenea duşmani au să îngenuncheze în faţa mea şi să se dea bătuţi îndată ce o să se sfărâme oţelul lor.

 

Sântâ ș-fricoasâ easti numa a Ta, Sânte, Para-Sânte! S-hibâ s-nâ thimisimu numa a Ta tu tutâ oara a haraul’ei a noastri și a apustusiril’ei a noastri di tru aestâ banâ acși cumu lu thimisimu el utu oara ali moarti, Tată țirescu a nostru. Para-Sântlu-a nostrum Tată!

Sfânt şi înfricoşat este numele Tău, Sfinte, Preasfinte! Fie ca să ne amintim de numele Tău în tot ceasul bu­curiei noastre şi al istovirii noastre din această viaţă aşa cum ne amintim de el în ceasul morţii, Tată Ceresc al nostru, Preasfântul nostru Tată!

 

 

 

SURSA

Ayiulu Nicola Velimirovici Dispothi ali Ohridâ și ali Jici, Exiyisiri la Tatălu a nostru, aprideuțeari Yioryi Vrana, editura Predania, București, 2012, pp. 16-19.

Last modified on Vineri, 01 Iunie 2012 10:43
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required